Menu

PODMIENKY VYUŽÍVANIA SLUŽBY

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 • § 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

  1. Tieto podmienky a pravidlá vymedzujú pravidlá používania “Rezervačného systému” s ponukou služieb tretích strán, ktorý/ktoré (služby) je/sú k dispozícii prostredníctvom web stránky www.eSky.sk a Call-centra, vrátane rezervácie a nákupu: Leteniek, Cestovného poistenia, Hotelových služieb, Balíčkov cestovných služieb, Charterových letov, Cestovných lístkov na vlak a iných služieb, ktoré sú sprístupnené v Rezervačnom systéme.
  2. Správcom rezervačného systému je eSky.pl a.s., so sídlom v Katoviciach (40-265), na ul. Murckowska 14A, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Katowice - Wschód v Katoviciach, 8. obchodná divízia Národného súdneho registra pod referenčným číslom (KRS) 0000383663, DIČ: 9481987199, IČO: 670140736, so základným imaním splateným v plnej výške 1 019 525,60 PLN, ktorá je platcom DPH (ďalej len ako “eSky”).
  3. Používanie Rezervačného systému a služieb Call-centra (na základe telefónnych čísel, dostupných na webovej stránke www.eSky.sk) vyžaduje súhlas so všetkými bodmi týchto Podmienok. Akceptovanie Podmienok vyjadruje úmysel využívať uvedené služby a vytvára právne záväzky medzi Užívateľom a Poskytovateľom služieb pod hlavičkou eSky.
  4. Užívateľ má právo bezplatne kopírovať, reprodukovať a ukladať obsah týchto Podmienok. Užívateľ nie je oprávnený komerčne šíriť obsah týchto Podmienok.
  5. Každý Užívateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky od okamihu, kedy podnikne kroky s cieľom využívania Rezervačného systému.
  6. Rezerváciou a nákupom konkrétnych produktov v Rezervačnom systéme sa rozumie každá individuálna transakcia vykonaná Užívateľom za podmienok stanovených treťou stranou. Nákup každého produktu podlieha podmienkam, ktoré sú špecifikované pre každú službu v Rezervačnom systéme.
  7. Vzhľadom na rozdielne podmienky a tarify Dopravcov sa Užívateľom odporúča dostaviť sa na letisko aspoň 3 hodiny pred plánovaným odletom, aby sa predišlo organizačným problémom pri poskytovaní služby.
  8. Oboznámenie sa s tarifnými podmienkami prepravcu, komunikovanie informácií od konkrétnej leteckej spoločnosti alebo subjektu poskytujúceho služby Užívateľovi, ako aj samotné poskytovanie služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto Nariadenia, si môžu vyžadovať komunikáciu v angličtine.
 • § 2. DEFINÍCIE POJMOV

  1. Rezervačný systém – program, prostredníctvom ktorého sú manažované transakčné procesy na webovej stránke www.eSky.sk a prostredníctvom Call-centra, a ktorý Užívateľom umožňuje:
   1. vyhľadávanie vnútroštátnych a medzinárodných leteckých spojení medzi akýmikoľvek dvoma mestami, prehľad o cenách týchto letov a nákup leteniek,
   2. prehľad o cenách a nákup cestovného poistenia,
   3. vyhľadávanie a rezerváciu hotelových služieb v rôznych mestách (doma i v zahraničí), v akomkoľvek časovom rámci,
   4. vyhľadávanie domácich a medzinárodných železničných spojení v rámci vymedzených železničných trás, stanovovanie cien týchto spojení a nákup cestovných lístkov na vlak,
   5. prispôsobenie navrhnutých služieb, uvedených v bodoch a-d, vďaka systému založenému na geolokácii (identifikovaním IP adresy počítača a údajov prehliadania),
   6. využívanie ďalších služieb ponúkaných subjektmi, ktorým eSky poskytuje reklamné plochy na webovej stránke (špecifikované v § 17 týchto Podmienok).
  2. Užívateľ – každá fyzická alebo právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorá má spôsobilosť na právne úkony podľa zákona, používajúca Rezervačný systém alebo Call-centrum.
  3. Platca - každá fyzická alebo právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorá má spôsobilosť na právne úkony podľa zákona, používajúca Rezervačný systém alebo Call-centrum a ktorá vykonáva platby alebo má povinnosť tieto platby vykonávať.
  4. Call-centrum – oddelenie spoločnosti zodpovedné za kontakt s Užívateľmi alebo Platcami v súvislosti so službami poskytovanými prostredníctvom webovej stránky www.eSky.sk za podmienok a v rozsahu, ktorý uvádzajú tieto Podmienky.
  5. Dodávateľ – dodávateľ služieb ponúkaných Užívateľovi prostredníctvom webovej stránky www.eSky.sk.
  6. Poskytovateľ služby/služieb – subjekt poskytujúci Užívateľovi služby uvedené v týchto Podmienkach prostredníctvom webu eSky, Rezervačného systému alebo priamo, v závislosti od charakteru služieb.
  7. Hotelové služby– ubytovacie služby, respektíve ubytovanie krátkodobého charakteru, ktoré nie sú neoddeliteľnou súčasťou prepravy Užívateľov,
  8. Dopravca – subjekt s platným osvedčením (koncesiou, licenciou), oprávnený vykonávať obchodnú činnosť v rámci leteckej dopravy a služieb v rozsahu uvedenom v týchto Podmienkach.
  9. Letenka – dokument vydaný Rezervačným systémom alebo Call-centrom, ktorý oprávňuje využívať služby leteckej dopravy.
  10. Pravidlá a podmienky sadzieb – pravidlá a podmienky rezervácie, týkajúce sa používania danej letenky, vrátane, no nie výlučne: podmienok vrátenia letenky, veľkosti prepravovanej batožiny.
  11. E-mailová adresa/ e-mail – aktívna a správna adresa elektronickej pošty Užívateľa.
  12. Osobný dotazník – formulár slúžiaci Užívateľom k vyplneniu a zaslaniu svojich osobných údajov, čo je podmienkou pre využívanie služieb poskytovaných eSky, spracovaný za podmienok špecifikovaných v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na webe www.eSky.sk.
  13. Nízkonákladové aerolínie – konkrétne letecké spoločnosti, podliehajúce riadne definovaným predpisom § 14.
  14. Poplatok za službu – nevratný poplatok, ktorý vyberie eSky alebo Poskytovateľ služby ako súčasť služieb ponúkaných Užívateľovi, v závislosti od druhu a charakteru poskytovaných služieb v rozsahu, ktorý definujú tieto Podmienky.
  15. Platobný nástroj – zariadenie alebo súbor postupov, na ktorých sa dohodli Užívateľ s Poskytovateľom služby, a ktoré využíva Užívateľ alebo Platiteľ na vykonanie platobnej transakcie.
  16. Platobná karta – prostriedok, ktorý umožňuje uskutočniť vklad, prevod a výber hotovosti.
 • § 3. POVINNOSTI UŽÍVATEĽA PRI POUŽÍVANÍ REZERVAČNÉHO SYSTÉMU

  1. Užívateľ potvrdzuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a uzatváranie právne záväzných rozhodnutí.
  2. Užívateľ sa zaväzuje používať Rezervačný systém na vyhľadávanie, rezerváciu a nákup leteniek a rezerváciu a nákup ďalších, v Rezervačnom systéme dostupných služieb, uvedených v týchto Podmienkach, ako aj iných služieb dostupných v Rezervačnom systéme, výlučne v súlade s existujúcimi právnymi predpismi.
  3. Užívateľ sa zaväzuje k používaniu vlastného mena a priezviska pri vyhľadávaní služieb za účelom ich rezervácie a kúpi. Následná úhrada za rezervované letenky a/alebo iné služby prebehne prostredníctvom vlastnej platobnej karty Užívateľa. Akékoľvek vyhľadávanie a rezervácia leteniek a/alebo iných služieb s použitím iných alebo falošných mien, priezvisk a platobných kariet (pri následnom platobnom styku) bude bezodkladne podstúpené príslušným orgánom činným v trestnom konaní
  4. Užívateľ je zároveň držiteľom príslušných a platných dokladov, ktoré umožňujú vykonávanie služieb zakúpených prostredníctvom Rezervačného systému alebo Zákazníckeho centra, alebo ktoré sú potrebné na pobyt v krajine, v ktorej sa tieto služby vykonávajú; jedná sa najmä o platný preukaz totožnosti, platný pas, víza a iné dokumenty, ktoré môžu byť vyžadované v závislosti od rozsahu poskytovaných služieb. Užívateľ je tiež povinný skontrolovať informácie o vízových a jazykových podmienkach dostupné na www.eSky.sk.
  5. Užívateľ je povinný overiť si všetky potrebné informácie sprístupnené prostredníctvom Rezervačného systému alebo Call-centra, okrem iného aj informácie ohľadne hygienických požiadaviek, teroristických hrozieb a zdravotných požiadaviek v súvislosti s poskytovanými službami.
  6. Spoločnosť eSky nenesie žiadnu zodpovednosť za to, ak Užívateľ nebude mať k dispozícií potrebné dokumenty (uvedené vyššie), vrátane vstupného alebo tranzitného víza, ktoré sú potrebné v krajine, do ktorej Užívateľ vstupuje alebo ktorou prechádza na základe zakúpenej služby/zakúpených služieb. Spoločnosť eSky nenesie zodpovednosť za to, ak Užívateľ nesplnil povinnosti špecifikované vo vyššie uvedenom bode 5. Akékoľvek potrebné informácie môže Užívateľ získať prostredníctvom Rezervačného systému, Call-centra, web stránky www.eSky.sk a tiež na kontaktných číslach a adresách Ministerstva zahraničných vecí.
  7. Počas procesu rezervácie je Užívateľ povinný uvádzať údaje, ktoré sú v čase vykonávania rezervácie aktuálne a pravdivé. Spoločnosť eSky nenesie zodpovednosť za nepresné údaje zadané Užívateľom pri procese rezervácie.
 • § 4. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

  • Spoločnosť eSky týmto informuje, že zobrazené výsledky vyhľadávania leteniek a/alebo iných služieb, ktoré poskytuje tretia strana, sa môžu líšiť od ďalších/skôr zobrazených výsledkov vyhľadávania v Rezervačnom systéme a v iných, podobných systémoch s podobnou službou. Prezentovanie výsledku vyhľadávania, pokiaľ toto nie je okamžite potvrdené rezerváciou a platbou v Rezervačnom systéme, neoprávňuje Užívateľa uplatniť si reklamáciu voči Sprostredkovateľovi služby za uzatvorenie zmluvy o kúpe leteniek alebo iných služieb, ktoré ponúkajú oprávnené subjekty prostredníctvom Rezervačného systému alebo iných rezervačných systémov, určených na vyhľadávanie a rezerváciu leteniek a ďalších služieb.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • § 5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • Problematika ochrany osobných údajov Užívateľov, Platcov a všetkých ostatných osôb, ktoré používajú web stránku www.eSky.sk, bola spracovaná v rámci Politiky ochrany súkromia a Zásad ochrany osobných údajov: https://www.eSky.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov
 • § 6. VYSTAVENIE A DORUČENIE FAKTÚR

  1. Za nákup služieb prostredníctvom webovej stránky www.eSky.sk alebo prostredníctvom call-centra vystaví Dodávateľ alebo Poskytovateľ služby elektronickú faktúru s údajmi od Užívateľa za predpokladu, že Užívateľ počas procesu rezervácie vyjadrí súhlas so zaslaním tejto faktúry. Za vyjadrenie Užívateľovho súhlasu sa považuje nákup služby/služieb a akceptovanie týchto podmienok a pravidiel.
  2. Elektronické faktúry za služby budú doručené na e-mailovú adresu uvedenú v osobnom dotazníku v Rezervačnom systéme alebo behom nákupného procesu pri kontakte s Call-centrom.
  3. Zmeny údajov v elektronickej faktúre, na ktoré Užívateľ poukáže v osobnom dotazníku, budú vykonané za podmienok a v rozsahu, ktoré určuje príslušný zákon.
  4. Poskytovatelia služieb a Dodávatelia môžu stanoviť osobitné podmienky týkajúce sa vystavenia faktúr, bez ohľadu na podmienky spoločnosti eSky.

SPÔSOBY PLATBY

 • § 7. SPÔSOBY PLATBY

  1. Užívateľ si môže vybrať nasledovné spôsoby platby za služby poskytované webovou stránkou www.eSky.sk alebo prostredníctvom Call-centra, ak sú dostupné v Rezervačnom systéme:
   1. transakcia pomocou platobnej karty alebo podobného platobného nástroja,
   2. online bankové transakcie,
   3. prevody finančných prostriedkov z platobných účtov,
   4. platby prostredníctvom miestnej platobnej inštitúcie, ktorej ponuka bola sprístupnená v Rezervačnom systéme, za podmienok stanovených touto inštitúciou,
   5. Iné spôsoby platby platné v krajine, v ktorej sa uskutočňuje transakcia prostredníctvom Rezervačného systému, podrobne popísané počas procesu rezervácie danej služby.
  2. Spôsob platby si každý Užívateľ zvolí pri vypĺňaní príslušných údajov v Rezervačnom systéme alebo prostredníctvom vyhlásenia, ktoré bude Užívateľovi odkomunikované pri kontakte s Call-centrom, s ohľadom na to, že:
   1. prevod finančných prostriedkov by mal smerovať na bankový účet eSky, uvedený v e-maile s potvrdením rezervácie vybraných služieb,
   2. prevody a platobné príkazy musia obsahovať potrebné informácie – meno a priezvisko Užívateľa uvedené v Rezervačnom systéme, ako aj identifikačné číslo udelené spoločnosťou eSky pre danú službu, napr. číslo rezervácie.

   Možnosti týkajúce sa leteniek:

   1. platba prevodom finančných prostriedkov z platobného účtu je možná iba v prípade vopred uskutočnenej rezervácie leteniek prostredníctvom www.eSky.sk, najmenej 2 pracovné dni pred odletom, ak túto platobnú metódu eSky v daný moment umožňuje. Pri výbere uvedeného spôsobu platby je Užívateľ povinný vykonať prevod ihneď po vykonaní rezervácie priamo na účet eSky a v plnej sume za rezervovanú letenku. Ak sa platba, respektíve prijatie zaplatenej sumy na bankový účet eSky oneskorí, môže zo strany leteckej spoločnosti dôjsť ku zmene podmienok rezervácie.
   2. Letenky zaplatené prostredníctvom prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo prostredníctvom online bankového prevodu vydáva spoločnosť eSky v deň pripísania platby na daný bankový účet, ak k pripísaniu finančných prostriedkov dôjde v čase do 20:00 daného dňa. Pre nepracovné dni platí výnimka, presnejšie definovaná na webe Rezervačného systému; v takýchto prípadoch sa transakcia vykonáva v nasledujúci pracovný deň, podľa podmienok konkrétnych Dopravcov.
   3. Platby za letenky nízkonákladových dopravcov pri online nákupe sú vykonávané platobnými kartami alebo podobnými platobnými nástrojmi alebo prevodom finančných prostriedkov z platobného účtu Užívateľa, ak je táto služba dostupná a objednaná prostredníctvom rezervačného formulára alebo Call-centra.

   Možnosti týkajúce sa hotelových služieb:

   1. Platba za hotelové služby priamo Dodávateľovi, vykonaná pred príchodom Užívateľa do ubytovacieho zariadenia, pričom Užívateľ je plne zodpovedný za správne vykonanie platby.
   2. Platba za hotelové služby prostredníctvom Poskytovateľa služby pred príchodom Užívateľa do ubytovacieho zariadenia, pričom sú akceptované spôsoby platby uvedené v bode 1.
  3. Platba prostredníctvom platobných kariet alebo podobných platobných nástrojov je bezpečná transakcia vykonaná nasledovne:
   1. Užívateľ Rezervačného systému vykoná nákup (respektíve platbu) prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného nástroja podľa možností Rezervačného systému alebo za podmienok dohodnutých pri kontakte s pracovníkom Call-centra.
   2. Výberom možnosti zaplatenia platobnou kartou vzniká Užívateľovi povinnosť uviesť na príslušných miestach (napr. v osobnom dotazníku v Rezervačnom systéme) informácie o platobnej karte.
   3. Po uskutočnení rezervácie je platobná karta automaticky autorizovaná prostredníctvom Rezervačného systému a zaťažená poplatkom na základe ceny zakúpenej služby.
   4. V prípade služieb pokrývajúcich rezerváciu a úhradu leteniek sa poplatok skladá z dvoch častí: poplatok za letenku a letiskové poplatky si účtuje letecká spoločnosť, zatiaľ čo poplatok za poskytnutú službu si účtuje Poskytovateľ služby. Obe zložky môžu byť zaúčtované v rámci jednej transakcie.
   5. V prípade služieb pokrývajúcich rezerváciu a úhradu hotelových služieb je postup nasledovný: po úhrade poplatku a pripísaní platby na účet zašle systém na e-mailovú adresu Užívateľa voucher, potvrdzujúci nákup hotelovej služby. Voucher zároveň plní úlohu dokladu o kúpe hotelovej služby, ktorý je nevyhnutný pri uplatnení nároku na danú službu.
  4. Výška platieb za služby realizované spoločnosťou eSky na základe rezervácie uskutočnenej Užívateľom prostredníctvom Rezervačného systému alebo Call-centra bude stanovená v menovej jednotke určenej Užívateľom. Vo vybranej mene budú prezentované ceny za letenky a hotelové služby.

LETENKY

 • § 8. LETENKY

  1. V prípade leteckých spoločností s akreditáciou IATA (Medzinárodné združenie leteckých dopravcov), ktorých ponuka leteniek je sprístupnená Užívateľom, vystupuje spoločnosť eSky ako agent (či sprostredkovateľ) týchto leteckých spoločností, respektíve ponúk ich leteniek a služieb; v prípade iných služieb, dostupných v Rezervačnom systéme, vystupuje eSky ako administrátor web stránky poskytujúcej prístup k službám, ktoré vykonávajú príslušní Poskytovatelia služieb.
  2. V prípade nízkonákladových leteckých spoločností pôsobí Poskytovateľ služby ako sprostredkovateľ vykonávajúci konkrétne úkony v rámci týchto leteckých spoločností, ktorých výsledkom je kompletizácia transakcie a doručenie letenky presne podľa inštrukcií Užívateľa, odkomunikovaných prostredníctvom Rezervačného systému alebo Call-centra. Poskytovanie služieb a vybavovanie sťažností podlieha všeobecným podmienkam a pravidlám príslušných Dopravcov, ktoré sú uvedené behom rezervačného procesu.
  3. V prípade charterových letov organizovaných touroperátorom vystupuje eSky ako agent (či sprostredkovateľ) a poskytuje informácie o podmienkach stanovených prevádzkovateľom letu. Za neuskutočnený alebo nesprávne uskutočnený charterový let zodpovedá prevádzkovateľ letu.
  4. Zmluvnými stranami uzatvárajúcimi zmluvu o preprave sú Poskytovateľ služieb, osobitne uvedený a definovaný v ponuke, poskytujúci služby leteckej dopravy, ktoré sú zároveň predmetom zmluvy, a Užívateľ. Vyššie uvedené zmluvy, uzatvorené prostredníctvom web stránky www.eSky.sk, sa vykonávajú na základe všeobecných zmluvných podmienok s konkrétnymi Poskytovateľmi služieb, ktorí uzatvorili dohodu s Užívateľom.
  5. Užívateľ dopytuje rezerváciu výberom jedného z leteckých spojení navrhnutých Rezervačným systémom a vyplnením požadovaných informácií v osobnom dotazníku, ktoré sú spracované v súlade s § 5 týchto Podmienok.
  6. Potvrdenie vyhľadávania a zmeny ceny:
   1. Na Užívateľom uvedenú e-mailovú adresu dostane tento potvrdenie o rezervácii, ktoré obsahuje číslo rezervácie, informácie o vybranom leteckom spojení, celkovú cenu a spôsob platby. Cena Letenky zahŕňa: tariff netto, letiskové poplatky, dane, nevratný poplatok za vystavenie letenky, ďalšie poplatky a dane za iné služby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dopravy a ktoré sú špecifikované v záverečnom resumé transakcie v Rezervačnom systéme.
   2. Vzhľadom na povahu rezervácie nie je cena letenky garantovaná, pokiaľ Poskytovateľ služby nedostane platbu.
   3. Užívateľ je povinný uistiť sa, že údaje o rezervácii v potvrdzujúcej e-mailovej správe, ako aj lehota na zaplatenie rezervácie za uvedenú cenu, sú správne.
  7. Nákup leteniek:
   1. Pred nákupom Letenky je Užívateľ povinný prečítať si a v prípade, že s nimi súhlasí, aj odsúhlasiť tieto Podmienky, rovnako tak podmienky rezervácie a tarifné podmienky Užívateľom zvoleného leteckého spojenia, ktoré sú dostupné v Rezervačnom systéme. Poskytovateľ služby účtuje Užívateľovi nevratný servisný poplatok za všetky operácie spojené s vystavením letenky. S výškou servisného poplatku je Užívateľ oboznámený pri procese rezervácie.
   2. Užívateľ si môže rezervovať letenky v Rezervačnom systéme alebo prostredníctvom Call-centra na základe dostupnosti, ceny a možnosti poskytnutia služby uvedenej v Rezervačnom systéme alebo odkomunikovanej prostredníctvom Call-centra behom procesu rezervácie.
   3. Po prijatí objednávky si Poskytovateľ služby vyhradzuje právo kontaktovať Užívateľa za účelom overenia údajov Užívateľa a potvrdenia podmienok rezervácie. V prípade nemožnosti kontaktovať Užívateľa vykoná Poskytovateľ služby rezerváciu na základe podmienok stanovených pri zadávaním objednávky Užívateľom. Poskytovateľ služby vykoná rezerváciu za predpokladu, že Užívateľ zaplatil aspoň cenu letenky plus poplatky za doplnkové služby, ktoré si Užívateľ vybral v Rezervačnom systéme, a poplatok za službu.
   4. Doplnkové služby vybrané Užívateľom by sa mali vykonať ako súčasť rezervácie (napr. špeciálne jedlo, body do vernostného programu, let so zvieraťom, nadrozmerná batožina, špeciálna príručná batožina, detský pasažier bez sprievodu, špeciálna starostlivosť o cestujúceho, preprava detskej postieľky a iné) a mali by sa vybavovať prostredníctvom Call-centra alebo e-mailovej adresy uvedenej spoločnosťou eSky aj preto, aby sa overila dostupnosť týchto služieb.
   5. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo odmietnuť vystavenie letenky, ak tarifa vybraná Užívateľom nie je v súlade s obchodnými podmienkami Poskytovateľa služieb alebo ak existujú iné dôvodné obmedzenia v dohodách medzi Dopravcami, nad ktorými nemá Poskytovateľ služieb žiadnu kontrolu.
  8. Spôsoby platby pri nákupe leteniek sa uskutočňujú za podmienok uvedených v § 7 týchto Podmienok.
  9. Letenku patriacu Užívateľovi vystavuje Poskytovateľ služby v elektronickej podobe.
  10. Užívateľova letenka vydaná Poskytovateľom služby bude doručená na e-mailovú adresu uvedenú v osobnom dotazníku v Rezervačnom systéme alebo odkomunikovanú v rámci procesu nákupu letenky prostredníctvom Call-centra.
  11. Zrušenie rezervácie chybou Dopravcu:
   1. Spoločnosť eSky nezodpovedá za zmeny v rezerváciách Užívateľa ani za zrušenia týchto rezervácií, ktoré vykonajú letecké spoločnosti.
   2. Užívateľ je povinný adresovať akékoľvek nároky vyplývajúce zo zrušenia alebo zmien, vrátane meškania letu vinou Dopravcu, priamo Dopravcovi. Zodpovednosť Dopravcov je uznaná podľa podmienok Varšavského dohovoru a Montrealského dohovoru.
  12. Vrátenie letenky:
   1. Platca má právo vrátiť letenku, zakúpenú prostredníctvom web stránky www.eSky.sk, ak to umožňujú podmienky a predpisy stanovené priamo Dopravcom. Vrátenie letenky môže byť spoplatnené dodatočnými poplatkami vo výške, ktorú určí Dopravca nezávisle od Sky.
   2. Ak je v cene letenky uvedená možnosť vrátiť letenku, môže sa Platca s touto požiadavkou telefonicky obrátiť na call-centrum alebo môže sám požiadať dopravcu o refundáciu letenky.
   3. V závislosti od použitej formy platby bude suma, ktorú má Dopravca (letecká spoločnosť) vrátiť Platiteľovi za zakúpenú a neskôr vrátenú letenku, odoslaná priamo na bankový účet Platiteľa alebo na účet platobnej karty do 7 dní od prijatia sumy Poskytovateľom služieb, a to v rovnakej mene, v akej bola vykonaná platba. Za dátum vrátenia sa považuje dátum odpísania sumy z bankového účtu Poskytovateľa služieb.
  13. Zmeny/úpravy rezervácie, dodatočné služby:
   1. žívateľ rieši zmenu rezervácie sám priamo s Dopravcom prostredníctvom call-centra alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.eSky.sk. Ak je termín odletu menej ako 48 hodín, zmenu rezervácie je možné riešiť prostredníctvom call-centra alebo priamo s Dopravcom.
   2. Ak do odletu ostáva menej ako 48 hodín, zmeny rezervácie je možné vykonať len prostredníctvom Call-centra.
   3. Náklady na zmenu letenky závisia od pravidiel (môžu určovať kedy, za akých okolností a za akú cenu je možné zmenu vykonať) stanovených konkrétnym Dopravcom. Konečná cena za zmenu rezervácie letenky zahŕňa:
    • Štandardný poplatok za zmenu alebo dodatočnú službu (ktorý zahŕňa poplatok za zmenu letenky podľa predpisov a tabuľkových poplatkov danej leteckej spoločnosti, ako aj nevratný poplatok za zmenu objednávky alebo objednanie dodatočnej služby),
    • Rozdiel v cenách (rozdiel medzi cenou letenky na počiatku a jej cenou v čase zmeny),
    • Rozdiel v daniach a letiskových poplatkoch (potenciálny rozdiel medzi výškou daní a poplatkov na počiatku a ich výškou v čase zmeny).
   4. Rezervácia v Rezervačnom systéme je upravená Poskytovateľom služieb podľa podmienok stanovených tabuľkou servisných poplatkov za dodatočné služby, ktoré majú byť predmetom zmeny na už zakúpenej letenke:
    Tabuľka poplatkov za vykonanie zmien na už zakúpenej letenke (uvedené v EUR):
    Zmena sadzba za osobu
    Zmena na letenke (vrátane: zmeny termínu a trasy letu, zmena priezviska cestujúceho) 21,90
    Zrušenie alebo vrátenie letenky 21,90
    Pridanie špeciálnej batožiny alebo batožiny navyše 9
    Žiadosť o asistenčnú službu pre maloletého cestujúceho bez sprievodu 9
    Rezervácia vybraného miesta v lietadle 9
    Objednávka špeciálneho jedla 9
    Preprava domácich zvierat 9
    Prednostný nástup do lietadla 9
    Doplnkové služby z ponuky leteckej spoločnosti 9
    Online check-in/asistencia pri check-ine 9
   5. Užívateľ môže za zmeny v rezervácii letenky zaplatiť na základe § 7 týchto Podmienok. Platba s využitím platobnej karty sa vykonáva prostredníctvom Call-centra. Ak sa platba vykonáva prevodom finančných prostriedkov z platobného účtu, dostane Užívateľ e-mailovú správu potvrdzujúcu zmenu, ktorá bude obsahovať nasledujúce informácie: podrobnosti o rezervácii (číslo rezervácie, údaje o pasažierovi, podrobnosti o leteckom spojení, doplnkových službách a tarife), podrobnosti ohľadne uskutočnenia platby a sumy na zaplatenie.
   6. Niektoré propagačné (uvádzacie) ponuky leteniek v Rezervačnom systéme podliehajú špecifickým podmienkam rezervácie a vystavenia leteniek. Týka sa to najmä ponúk a leteniek, ktoré by sa mali rezervovať a zakúpiť s predstihom aspoň troch, siedmich alebo štrnástich dní. Nesplnenie týchto podmienok môže mať za následok zmenu ceny letenky. Spoločnosť eSky si vyhradzuje právo stornovať rezerváciu Užívateľa, vykonanú presne tri, sedem alebo štrnásť dní pred odletom, ak Užívateľ prekročí limit pre nákup stanovený Dopravcom. Letecká spoločnosť môže požiadať o vystavenie letenky skôr. V takom prípade Užívateľ dostane e-mailovú správu s potrebnými informáciami o lehote platby.
  14. Počas procesu rezervácie letenky môže byť Užívateľ informovaný o povinnosti sledovať prípadné zmeny letového plánu (za predpokladu, že si vyberie konkrétnu letenku). To znamená, že spoločnosť eSky nebude Užívateľa informovať o zmenách letového plánu. Užívateľ bude musieť sledovať zmeny sám a zodpovedajúcim spôsobom na ne reagovať. Ak Dopravca Užívateľovi neposkytne príslušné informácie týkajúce sa jeho rezervácie, ktoré by znemožňovali využitie či poskytnutie zakúpenej služby, mal by Užívateľ okamžite kontaktovať spoločnosť eSky s cieľom zistiť aktuálny stav a možnosť vykonania potrebných zmien v rezervácii.
 • § 9.Služba MultiLine

  1. Všeobecné ustanovenia
   1. Let označený ako “MultiLine”, ktorý je pre Užívateľov k dispozícii v Rezervačnom systéme, pozostáva z najmenej dvoch prípojných letov s jedným alebo viacerými prestupmi, ktoré prevádzkuje jeden alebo viacerí Dopravcovia, pričom pre tieto lety sú vystavené samostatné letenky. Za týchto okolností platí pre každú časť trasy samostatná letenka a každý let sa považuje za samostatnú službu, ktorá nesúvisí s ostatnými službami poskytovanými ako súčasť cesty. Okrem toho v takýchto prípadoch nezáleží na tom, či sú vydané samostatné letenky týkajúce sa služieb niekoľkých dopravcov alebo len jedného dopravcu (“MultiLine”). Kombinácia letov nájdených prostredníctvom Rezervačného systému, ktoré sú súčasťou služby MultiLine, sa ďalej označuje ako “Cesta”.
   2. Zakúpenie letenky MultiLine znamená zakúpenie viac ako jednej letenky, ktorá zahŕňa aspoň jeden prípojný let, pričom Užívateľ dostane samostatné letenky na let, ktorý prevádzkuje jeden alebo viacerí dopravcovia – uvedené je súčasťou jedného transakčného procesu v Rezervačnom systéme. Letenky zakúpené na konkrétnu MultiLine Cestu nepredstavujú jedinú kombinovanú letenku, zahŕňajúcu všetky jednotlivé lety, ktoré sú súčasťou Cesty.
   3. Vzhľadom na to, že služba MultiLine je poskytovaná na základe samostatných leteniek jedného alebo viacerých dopravcov a ako súčasť jednej Cesty, je Užívateľ povinný overiť si pravidlá manipulácie s batožinou vo všetkých fázach Cesty, ako aj dokumenty, ktoré Užívateľa oprávňujú využívať zakúpené služby, vrátane vstupných alebo tranzitných víz, ktoré môžu byť vyžadované v krajinách, v ktorých dochádza/dôjde k uplatneniu služby MultiLine alebo v ktorých sa uskutoční prestup na iný let.
   4. So zakúpením samostatných leteniek v rámci služby MultiLine Užívateľ berie na vedomie a akceptuje potenciálne riziko zrušenia, omeškania alebo zmeny času letu a z toho vyplývajúcu nemožnosť využiť iné spojenia, ktoré sú súčasťou Cesty, vzhľadom na to, že čas na prestup medzi jednotlivými leteckými linkami môže byť krátky (aj v závislosti od parametrov vyhľadávania uvedených Užívateľom a dostupnosti letov v Rezervačnom systéme).
   5. Dostupnosť služby MultiLine v prípade rôznych kombinácií letov závisí od dostupnosti leteniek jednotlivých Dopravcov a tiež od kritérií, ktoré Užívateľ stanoví v Rezervačnom systéme.
 • § 10. BALÍČKY LET+HOTEL

  1. V rámci služieb dostupných v Rezervačnom systéme alebo prostredníctvom Call-centra si Užívatelia môžu rezervovať aspoň dva rôzne druhy služieb, vrátane zakúpenia prinajmenšom Leteniek a Hotelových služieb, ktoré vytvoria základ pre uzatvorenie zmluvy o účasti na balíku cestovných služieb medzi Užívateľom a spoločnosťou eSky (ďalej len “Zmluva”).
  2. Zmluva je uzatvorená iba v prípade, že služby, na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie a ktoré boli objednané prostredníctvom Rezervačného systému alebo Zákazníckeho centra, sú vykonané. Potvrdenie o uzatvorení Zmluvy spolu s k nej patriacimi súčasťami a doplnkami bude zaslané samostatne na e-mailovú adresu, ktorá bola uvedená v Rezervačnom systéme alebo prostredníctvom komunikácie so Zákazníckym centrom. Vzhľadom na vyššie uvedené, Touroperátor a Užívateľ súhlasia s tým, že komunikácia týkajúca sa výkonu ustanovení tohto článku sa uskutočňuje elektronickou formou, pričom za trvanlivé médium slúžiace na komunikáciu sa považuje e-mailová správa a dokumenty vo formáte PDF, zaslané Užívateľovi ako potvrdenie služieb.
  3. Touroperátorom pre Užívateľom vybrané služby za podmienok špecifikovaných v príslušnom odseku Podmienok je spoločnosť eSky.pl a.s. so sídlom v Katoviciach (40-265), na ul. Murckowska 14A, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Katowice - Wschód v Katoviciach, 8. obchodná divízia Národného súdneho registra pod referenčným číslom (KRS) 0000383663, DIČ: 9481987199, IČO: 670140736, so základným imaním 1 019 525,60 PLN splateným v plnej výške.
  4. Touroperátor je zodpovedný za poskytovanie služieb, na ktoré sa vzťahuje tento odsek Podmienok a Zmluva, bez ohľadu na to, či má tieto služby vykonať touroperátor alebo iní Poskytovatelia služieb. Spoločnosť eSky, v súlade s platnými právnymi predpismi, obmedzuje svoju zodpovednosť za neplnenie alebo nesprávne plnenie svojich služieb do výšky trojnásobku ceny balíka služieb pre každého Užívateľa. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na škody na osobách alebo škody spôsobené úmyselne či v dôsledku nedbanlivosti.
  5. Touroperátor bezodkladne poskytne pomoc Užívateľovi, ktorý sa ocitol v zložitej situácii, vrátane okolností, kedy je nemožné zaistiť jeho návrat do krajiny v súlade s ustanoveniami Zmluvy z dôvodu neodvratných a mimoriadnych situácií. Touroperátor v takomto prípade znáša nevyhnutné náklady na ubytovanie Užívateľa v ubytovacím zariadení pokiaľ možno rovnakej kategórie, ktorá je špecifikovaná v Zmluve, po dobu 3 nocí.
  6. Rezervácia služieb špecifikovaná v tomto odseku Podmienok je vykonaná na základe parametrov a kritérií vybraných Užívateľom v Rezervačnom systéme alebo odkomunikovaných pri hovore s Call-centrom, podľa ktorých budú poskytnuté príslušné informácie o službách a právach a povinnostiach Užívateľa a touroperátora.
  7. Touroperátor týmto informuje, že efektívne vykonávanie určitých služieb, na ktoré sa vzťahuje táto Zmluva, môže závisieť od komunikácie v úradnom jazyku cieľovej destinácie alebo komunikácie v anglickom jazyku.
  8. Podrobné informácie súvisiace s poskytovaním služieb prostredníctvom Rezervačného systému sú uvedené v prílohe číslo 1 týchto Podmienok.
  9. Podrobné informácie súvisiace s poskytovaním služieb prostredníctvom Call-centra sú uvedené v prílohe číslo 4 týchto Podmienok.
  10. Užívateľ, ktorého sa týka špecifikácia služieb v tomto odseku Podmienok, je chránený v prípade platobnej neschopnosti touroperátora za podmienok uvedených v prílohách číslo 1 a 4 týchto Podmienok.
  11. Ceny za služby uvádzané v Rezervačnom systéme alebo prostredníctvom Call-centra podľa tohto odseku Podmienok zahŕňajú cenu balíka služieb vrátane daní a, v prípade potreby, akýchkoľvek ďalších poplatkov, nákladov a informácií o dodatočných nákladoch, ktoré môžu byť Užívateľovi účtované (ak sa nedá reálne predpokladať, že by tieto náklady mohli byť vypočítané pred uzavretím Zmluvy).
  12. Zvýšenie ceny je možné len ako priamy dôsledok zmeny:
   1. cien za dopravu pasažiera vyplývajúce zo zmien v cenách paliva alebo iných zdrojov energie;
   2. daní a poplatkov za služby, na ktoré sa vzťahuje dohoda o účasti na balíku cestovných služieb, uložené subjektmi, ktoré priamo neparticipujú na realizácii balíka služieb; spadajú sem napríklad turistické dane, letiskové poplatky alebo poplatky na nalodenie a vylodenie v prístavoch a na letiskách;
   3. výmenných kurzov, týkajúcich sa daného balíka služieb.
  13. Finálna cena stanovená v Zmluve nemôže byť navýšená v priebehu 20 dní pred termínom začiatku poskytovania služieb, uvedených v tomto odseku Podmienok..
  14. Užívateľ môže odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začatím jej platnosti. Užívateľovi zároveň ale v takomto prípade môže vzniknúť povinnosť zaplatiť primeraný a odôvodnený poplatok v prospech touroperátora za odstúpenie od Zmluvy. Ak v Zmluve nie je stanovená výška poplatku za odstúpenie od Zmluvy, výška tohto poplatku zodpovedá cene balíka služieb, zníženej o náklady alebo príjmy za alternatívne využitie cestovných služieb. Touroperátor odôvodní výšku poplatkov za odstúpenie od Zmluvy na žiadosť cestujúceho.
  15. Zmluva môže uvádzať poplatok za odstúpenie od Zmluvy, ktorý je závislý od času, kedy k dostúpenie od Zmluvy došlo, pričom toto odstúpenie musí byť vždy pred začiatkom plánovanej cesty alebo alternatívneho využívania cestovných služieb. Poplatok je predmetom zrážky z platby, ktorú cestujúci zaplatil.
  16. Užívateľ môže odstúpiť od Zmluvy pred začiatkom cesty bez toho, aby mu vznikla povinnosť zaplatiť dodatočný poplatok vtedy, ak v mieste určenia alebo jeho tesnej blízkosti nastanú mimoriadne okolnosti, a tieto udalosti významne ovplyvnia realizáciu balíka služieb alebo prepravy cestujúcich do destinácie. Užívateľ môže v takomto prípade žiadať refundáciu platieb za balík služieb, bez možnosti žiadať o odškodné alebo inú formu kompenzácie.
  17. Touroperátor vráti vyššie spomínané poplatky a platby do 14 dní odo dňa ukončenia Zmluvy o účasti na turistickej akcii.
  18. V rámci služieb, na ktoré sa vzťahuje tento odsek Podmienok, môže Užívateľ bez súhlasu touroperátora previesť na osobu, ktorá spĺňa podmienky účasti na balíku služieb, všetky nároky v súvislosti s účasťou na tomto balíku služieb, ak táto osoba zároveň preberie všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy a ak Užívateľ o tejto skutočnosti informuje touroperátora v primeranej lehote a primeraným spôsobom (s využitím trvanlivého a relatívne odolného média). Ak z prevodu práv a prevzatia povinností vyplynú dodatočné náklady pre touroperátora (napr. náklady na zmenu údajov Užívateľa), je tento povinný preukázať ich cestujúcemu/Užívateľovi v rámci žiadosti o platbu. Tieto náklady musia byť v primeranej výške a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré touroperátorovi vznikli v dôsledku prevodu balíka služieb na inú osobu. Za primeranú lehotu podania oznámenia sa považuje oznámenie o zmene, predložené najneskôr 7 dní pred začatím plynutia balíka služieb.
  19. V rámci služieb, na ktoré sa vzťahuje tento odsek Podmienok, je Užívateľ poistený povinným úrazovým poistením a zdravotným poistením kryjúcim náklady na zdravotnú starostlivosť mimo územia Slovenskej republiky. Podrobné informácie o tomto poistení sú dostupné na odkazoch: Všeobecné poistné podmienky a Produktová karta. Užívateľ je oprávnený využívať doplnkové poistenie služieb poskytovaných spoločnosťou eSky v rozsahu, ktorý je špecifikovaný v Rezervačnom systéme alebo bol odkomunikovaný prostredníctvom Call-centra.
  20. Užívateľ by mal byť informovaný touroperátorom o všetkých špeciálnych požiadavkách, na ktoré Užívateľ poukázal a na ktorých sa obe strany dohodli.
  21. V rámci rozsahu služieb v tomto odseku Podmienok vyplýva Užívateľovi povinnosť informovať touroperátora o akýchkoľvek nezrovnalostiach, ku ktorým dôjde počas realizácie balíka služieb.
  22. Sťažnosti a reklamácie Užívateľov musia byť zvážené v súlade s ustanoveniami tohto odseku Podmienok a na základe zásad uvedených v bode XVIII (Sťažnosti a reklamácie).
  23. Za Užívateľa, ktorý použije portál www.eSky.sk pre objednanie služieb upravených týmto paragrafom, bude odvedený príspevok do garančného fondu cestovného ruchu a fondu na podporu cestovného ruchu vo výške stanovenej príslušnými zákonmi.
  24. Ak z popisu objektu, ktorý si Užívateľ vybral ako súčasť balíka cestovných služieb, jasne nevyplývajú informácie o vybavení pre zdravotne postihnuté osoby, znamená to, že objekt nie je prispôsobený potrebám zdravotne postihnutých osôb.
 • § 11. ĎALŠIE/DOPLNKOVÉ SLUŽBY

  1. V rámci služieb, ktoré sú dostupné prostredníctvom Rezervačného systému alebo Call-centra, si Užívatelia môžu rezervovať ďalšie služby podliehajúce poplatkom, uvedeným v rámci transakčného procesu v Rezervačnom systéme alebo prostredníctvom Call-centra.
  2. Každá platená služba vybraná Užívateľom počas procesu rezervácie, popísaná v tomto odseku a dostupná v Rezervačnom systéme, môže byť neoddeliteľnou súčasťou jednej rezervácie, v rámci ktorej boli/mohli byť rezervované ďalšie služby.
  3. Balík služieb eSky (ďalej len ako “Balík služieb”) je nerefundovateľný paušálny servisný poplatok za aspoň jednu modifikáciu letenky, vykonanú Užívateľom prostredníctvom Call-centra v rámci rezervačného procesu. Zakúpením služby Balík služieb je Užívateľ oslobodený od platenia servisného poplatku, ktorý účtuje spoločnosť eSky na základe tabuľky poplatkov za dodatočné služby, týkajúce sa zmien na už zakúpenej letenke. Ak letecká spoločnosť na základe tarifných podmienok účtuje poplatok za zmenu/vrátenie/špeciálne služby, je Užívateľ povinný zaplatiť cenu za službu uvedenú leteckou spoločnosťou.
  4. Online check-in je dodatočná, platená a nerefundovateľná služba, ktorá umožňuje Užívateľovi vykonať elektronický check-in v systémoch jednotlivých leteckých spoločností v prípade, že transakčný systém takúto možnosť umožňuje. Ako súčasť online check-inu je vygenerovaný palubný lístok poslaný na e-mailovú adresu, ktorú Užívateľ poskytol počas procesu rezervácie, v lehote, ktorá umožňuje riadne vykonanie služby. Niektoré aerolínie môžu od Užívateľa vyžadovať dodatočné informácie, ktoré neboli poskytnuté pri procese rezervácie a sú nevyhnutné pre vykonanie check-inu. Užívateľ poskytne aktuálne kontaktné údaje (ako e-mailovú adresu a telefónne číslo) s cieľom umožniť potrebný kontakt, najmä bezprostredne pred odletom. Nedodanie kontaktných údajov, dodanie kontaktných údajov potrebných pre online check-in menej ako 48 hodín pred plánovaným odletom, dodanie neúplných alebo neaktuálnych údajov, nereagovanie na telefonické hovory od Sky alebo poskytnutie nesprávnych údajov nutných pre check-in môže znemožniť priebeh online check-inu a Užívateľ môže byť požiadaný o zaplatenie poplatku, ktorý definuje letecká spoločnosť, alebo mu vzniknutá situácia neumožní odletieť plánovaným letom. Ak dôjde k vykonaniu zmien v rezervácii zo strany Dopravcu alebo na žiadosť Užívateľa (aj priamo u Dopravcu) po zakúpení služby online check-in, je Užívateľ, ktorý si túto službu zakúpil, povinný bezodkladne informovať spoločnosť eSky o vykonaných zmenách. V prípade neposkytnutia týchto informácií nebude spoločnosť eSky schopná účinne vykonať službu online check-in. Vzhľadom na vyššie uvedené tak spoločnosť eSky nenesie zodpovednosť za neefektívne vykonanie online check-inu, vrátane s tým spojených dodatočných nákladov a prípadných dôsledkov.
  5. Ak je let oneskorený alebo zrušený, spoločnosť eSky v rámci analýzy údajov súvisiacich s letom Užívateľa odovzdá informácie spolupracujúcemu subjektu za účelom získania primeraného odškodného; adresa spolupracujúceho subjektu:AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320. Ďalšie kroky sa podniknú po výslovnom akceptovaní Užívateľom. Zároveň, podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004, je Užívateľ oprávnený uplatniť si reklamáciu a žiadať o príslušnú dokumentáciu priamo u leteckej spoločnosti prevádzkujúcej let, s cieľom získať kompenzáciu, na ktorú má cestujúci nárok.
  6. AirHelp + je platená nerefundovateľná služba, k dispozícii každému, kto urobí rezerváciu prostredníctvom rezervačného systému alebo telefónneho servisného strediska. AirHelp + poskytuje pomoc pri vymáhaní náhrady do 600 EUR za meškanie, zrušenie alebo overbook letu a náhradu škôd až do výšky 6 000 EUR spôsobených meškaním letu (hotely, letenky, jedlo). Pomoc je k dispozícii za podmienok určených poskytovateľom služieb, tj AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320. Podmienky nájdete na https://www.airhelp.com/en/terms/.
 • § 12. SPOJENÉ CESTOVNÉ SLUŽBY

  1. Užívateľ používa web stránku www.eSky.sk v nižšie uvedených situáciách, si môže kúpiť spojené cestovné služby, čím sa rozumie nákup kombinácie najmenej dvoch rôznych druhov služieb v rámci jednej cesty či dovolenky, na ktoré sa vzťahujú osobitné zmluvy s dodávateľmi. Zároveň vznikajú tieto cestovné služby aj vtedy, keď subjekt uľahčuje cestujúcim nákup týchto služieb:
   1. počas Užívateľovej návštevy alebo kontaktu s predajným miestom, ktoré má možnosť výberu a zaplatenia zvlášť za každú službu súvisiacu s cestovaním, alebo
   2. umožňuje nákup aspoň jednej ďalšej cestovnej služby dohodnutým spôsobom od iného subjektu, podnikajúceho s cieľovou službou či produktom, ak je zmluva s týmto subjektom uzatvorená najneskôr 24 hodín po potvrdení rezervácie prvej služby súvisiacej s cestovaním.
  2. Spojené cestovné služby nevznikajú, napriek splneniu vyššie uvedených podmienok, v prípade kombinácie nie viac ako jednej služby cestovného ruchu (preprava cestujúcich, ubytovanie v rámci pobytu, ktoré nie je neoddeliteľnou súčasťou transport cestujúceho, požičanie motorového vozidla) s jednou alebo viacerými službami cestovného ruchu, ktorá/é nie je/nie sú neoddeliteľnou súčasťou služby (preprava cestujúcich, ubytovanie v rámci pobytu, ktoré nie je neoddeliteľnou súčasťou transport cestujúceho, požičanie motorového vozidla), ak hodnota týchto služieb je nižšia ako 25% z celkovej hodnoty súvisiacich cestovných služieb a tieto nie sú z rôznych dôvodov propagované a považované za významnú časť spojenia. Okrem toho sa za spojené služby cestovného ruchu nepovažujú služby trvajúce menej ako 24 hodín, pokiaľ nezahŕňajú ubytovanie.
  3. Podrobné informácie o nákupe spojených cestovných služieb a o právach a povinnostiach vyplývajúcich z využívania týchto služieb sú obsiahnuté v prílohe 2 a 3 týchto Podmienok.
  4. V prospech Užívateľa, používajúceho web stránku www.eSky.sk, na ktorého sa vzťahuje rozsah služieb uvedený v tomto odseku Podmienok, bude do Záručného fondu pre cestovný ruch vyplatený primeraný príspevok vo výške špecifikovanej platným právnym predpisom.
 • § 13. VŠEOBECNÉ PREPRAVNÉ PODMIENKY ČLENOV IATA

 • § 14. ODKAZY NA PREDPISY LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, BRA, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Eurowings, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, GOL, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI fly, Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz AirLaudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

REZERVÁCIE HOTELOV

 • § 15. REZERVÁCIE HOTELOV

  1. Spoločnosť eSky prostredníctvom web stránky www.eSky.sk a Call-centra stanovuje pravidlá zdieľania hotelových služieb, ktoré sú dodávané a ponúkané Dodávateľmi pre Užívateľov, ktorí chcú využívať hotelové služby.
  2. Spoločnosť eSky nie je zmluvnou stranou v prípade zmlúv o poskytovaní hotelových služieb a iných súvisiacich zmlúv, uzatvorených prostredníctvom Rezervačného systému. Zmluvnými stranami takejto zmluvy sú vždy Užívateľ a konkrétny Poskytovateľ služby, ktorá je predmetom takejto zmluvy.
  3. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom Rezervačného systému sa uzatvárajú a implementujú na základe všeobecných podmienok a pravidiel dohôd s jednotlivými Poskytovateľmi služieb. Všetky údaje, uvedené pri ponukách v Rezervačnom systéme, vychádzajú z údajov priamo od Dodávateľov. Podmienky a pravidlá rezervácie hotelových služieb, ktoré dodávajú Dodávatelia, sú zachytené v podmienkach v objednávke a sú v súlade so stanovenými predpismi - https://developer.ean.com/terms/en/.
  4. Spoločnosť eSky poskytuje Užívateľovi:
   1. priamy prístup k ponuke zariadení, ktoré Dodávatelia ponúkajú doma aj v zahraničí,
   2. možnosť slobodného používania a konfigurácie služieb, ktoré sú dostupné na www.eSky.sk.
  5. Pravidlá rezervácie a platenia hotelových služieb:
   1. Rezervácia hotelových služieb prostredníctvom Rezervačného systému alebo Call-centra je hradená Užívateľom, na základe podmienok konkrétnej ponuky, priamo Dodávateľovi, ktorý dané hotelové služby ponúka, bez nutnosti platby spoločnosti eSky.
   2. Rezervácia hotelových služieb prostredníctvom Rezervačného systému alebo Call-centra je hradená Užívateľom, na základe podmienok konkrétnej ponuky, priamo spoločnosti eSky.
  6. Typy rezervácií:
   1. Negarantovaná rezervácia, ktorá nebola Užívateľom zaplatená,
   2. Garantovaná rezervácia, ktorú Užívateľ zaplatil alebo v rámci ktorej boli s pozitívnym výsledkom overené údaje o Užívateľovi na základe týchto Podmienok.
  7. Možnosti vyjadrenia dopytu po rezerváciách hotelových služieb:
   1. Prostredníctvom Rezervačného systému, dostupného na web stránke www.eSky.sk a ďalších web stránkach, ktoré patria subjektom spolupracujúcim s eSky.
   2. Prostredníctvom telefonického kontaktu na čísle Call-centra.
  8. Potvrdenie objednávky a ceny:
   1. Na Užívateľom uvedenú e-mailovú adresu dostane tento potvrdenie svojej požiadavky s číslom rezervácie, informáciami o vybranej službe, finálnou cenou za službu a zvolenou metódou platby.
   2. Cena za hotelovú službu je vyjadrená v menovej jednotke, ktorú si Užívateľ vybral pri objednávaní služby. Cena služby zahŕňa najmä: platbu za pobyt, čistú tarifu, DPH a všetky ostatné poplatky a dane, ak na stránke Rezervačného systému alebo v e-mailovej správe potvrdzujúcej rezerváciu nie je uvedené inak.
   3. Ak podmienky objednanej služby vyžadujú, aby Užívateľ zaplatil priamo spoločnosti eSky, cena za službu uvedená v správe o potvrdení rezervácie nie je garantovaná, pokiaľ eSky neprijme platbu v súlade s podmienkami, ktoré stanovuje Dodávateľ.
   4. Pred vykonaním platby sa Užívateľ musí uistiť, či sú všetky údaje v správe o potvrdení rezervácie správne.
  9. Objednanie hotelových služieb
   1. Užívateľ môže pristúpiť k zakúpeniu hotelových služieb za predpokladu, že všetky osobné údaje uvedené v Rezervačnom systéme sú pravdivé. Pred zadaním objednávky je Užívateľ povinný prečítať si a ak s nimi súhlasí, tak akceptovať tieto Podmienky, ako aj podmienky rezervácie, ktoré sa týkajú Užívateľom zvolenej služby.
   2. Po doručení objednávky rezervácie môže eSky kontaktovať Užívateľa ohľadne overenia údajov Užívateľa a potvrdenia ponuky. Ak nie je možné Užívateľa kontaktovať, spoločnosť eSky nebude niesť zodpovednosť v prípade, že Poskytovateľ služby neakceptuje rezerváciu podľa obsahu objednávky, pokiaľ nejde o garantovanú rezerváciu v zmysle bodu XV, odseku 6 týchto Podmienok.
   3. Každá rezervácia/predloženie rezervácie bude spoločnosťou eSky odkomunikovaná/é v mene Užívateľa konkrétnemu Dodávateľovi a považovaná/é za vyhlásenie o objednávke.
   4. Poskytovateľ služby a Dodávateľ majú právo zrušiť rezerváciu v prípade, ak sa zákazník nezaregistruje v hoteli v termíne a čase, kedy má daná služba začať plynúť. Časový rámec a podmienky takéhoto zrušenia rezervácie sú uvedené v podmienkach rezervácie daného ubytovacieho zariadenia.
  10. Rezervácia hotelových služieb podlieha storno podmienkam, ktoré sú uverejnené na web stránke konkrétneho Dodávateľa.
  11. Za istých okolností si spoločnosť eSky vyhradzuje právu zrušiť negarantovanú rezerváciu, napríklad ak nie je možné kontaktovať Užívateľa na uvedenom telefónnom čísle. Užívateľ však môže vykonať garantovanú rezerváciu uvedením čísla svojej platobnej karty. Zákazník môže byť požiadaný o zaslanie preskenovanej kópie svojej platobnej karty a preukazu totožnosti spolu s vyplneným formulárom UCCCF, ktoré poslúžia na overenie transakcie.
  12. Potenciálne nároky Užívateľa alebo žiadosti o náhradu vzniknutej škody budú adresované príslušným Dodávateľom. Spoločnosť eSky zodpovedá len za nesprávne vykonanie sprostredkovateľských služieb.
  13. Úloha eSky a iných spolupracujúcich spoločností, ktoré sa podieľajú na zobrazovaní databáz hotelových služieb Dodávateľov, spočíva v poskytovaní priameho prístupu k ponukám jednotlivých Dodávateľov.
  14. Medzinárodná klasifikácia ubytovacích zariadení (systém hviezdičiek) je nezáväznou informáciou o štandarde daného hotela. Informácie o hoteloch a ubytovacích zariadeniach, ktoré sa nachádzajú v Rezervačnom systéme eSky, sú založené na subjektívnom hodnotení personálu daného zariadenia.

POISTENIE

 • § 16. POISTENIE

  1. Podľa toho, ktorú službu si Používateľ vybral pri rezervácii vykonanej prostredníctvom Rezervačného systému alebo Telefonického zákazníckeho centra, Poisťovateľom daného Poistného produktu, ktorý si Poistený vybral a zvolil, môže byť:
   • V prípade poistenia ALL RISK, ktoré kryje náklady súvisiace so zrušením cesty, Cestovného poistenia ciest do zahraničia, Cestovného poistenia ciest do zahraničia PLUS a Tuzemského cestovného poistenia – poistiteľom je Inter Partner Assistance S.A pobočka v Poľsku, so sídlom vo Varšave na adrese: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, Poľsko, zapísaná v obchodnom registri vedenom oblastným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, 13. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS: 0000320749, DIČ PL: 1080006955, so základným imaním vo výške 31 702 613,00 EUR, je to zahraničná pobočka poisťovne „Inter Partner Assistance“ so sídlom v Bruseli, emailová adresa: claims@axa-assistance.pl (ďalej len: „AXA Assistance”)
   • V prípade Poistenia Travel Protect pre cesty do zahraničia, Poistenia Travel Protect pre tuzemské cesty, Poistenia Travel Protect pre mimoriadne situácie, ktoré by viedli k odrieknutiu účasti na ceste a Poistenia cestovnej batožiny Travel Protect – poistiteľom je spoločnosť “Colonnade Insurance“ registrovaná v Luxemburgu pod číslom: B 61605, s hlavným sídlom na adrese: rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, pôsobiaca v Poľsku prostredníctvom „Colonnade Insurance Société Anonyme“, pobočka v Poľsku, zapísaná v oblastnom súde pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, 12. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS 0000678377, DIČ PL: 1070038451, so sídlom na adrese: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, Poľsko, so základným imaním, úplne splateným, vo výške 9 500 000 EUR, emailová adresa: info@colonnade.pl (ďalej len „Colonnade”)
  2. Poistným agentom Colonnade a AXA Assistance je spoločnosť „We Care Insurance Sp. z o.o.“ so sídlom v Katoviciach na adrese: ul. Murckowska 11A, 40-265 Katowice, zapísaná v obchodnom registri vedenom oblastným súdom Katowice-Východ v Katoviciach, 8. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000751962, DIČ PL: 9542797353, IČO PL (REGON): 381493361, výška základného imania 5 000 PLN (úplne splatené).
  3. Agent koná na základe splnomocnenia na vykonávanie agentúrnej činnosti udelené Poisťovateľom, ktorého znenie je v prípade Colonnade dostupné tu a v prípade AXA Assistance tu.
  4. eSky konajúc ako Poisťovateľ vykonáva všetky faktické a právne činnosti súvisiace s uzatváraním a realizáciou dohôd o skupinovom poistení stanovené týmito Podmienkami, okrem iného
   • V rozsahu skupinového poistenia Colonnade a AXA Assistance informuje Používateľov o uzatvorení dohody o skupinovom poistení, o podmienkach pristúpenia a vystúpenia, predmete a rozsahu skupinového poistenia, ako aj o povinnostiach poisteného Používateľa, sprístupňuje nevyhnutné dokumenty pred pristúpením k skupinovému poisteniu, vrátane dokumentov o zásadách spracúvania osobných údajov, ako aj dokumenty potvrdzujúce oprávnenie konať v rámci jednotlivých poistných produktov, ako aj prijíma k skupinovému poisteniu, poskytuje informácie o postupe v prípade poistnej udalosti zahrnutej dohodou o skupinovom poistení.
  5. Poisťovateľ poskytne Používateľom všetky nevyhnutné informácie o rozsahu poistných služieb daného poistenia prostredníctvom Rezervačného systému alebo Telefonického zákazníckeho centra. Poisťovateľ je povinný doručiť Používateľovi podmienky dohody o skupinovom poistení predtým, ako Používateľ vyjadrí súhlas so zaplatením poistného.
  6. Dohoda o skupinovom poistení sa uzatvára, podľa toho, ktorý poistný produkt si Používateľ vybral,
   • V prípade poistenia ALL RISK, ktoré kryje náklady súvisiace so zrušením cesty, Cestovného poistenia ciest do zahraničia, Cestovného poistenia ciest do zahraničia PLUS a Tuzemského cestovného poistenia, medzi AXA Assistance a eSky, na účet Používateľov, ktorí pristupujú k skupinovému poisteniu. Poistné krytie je poskytované v súlade s osobitnými podmienkami ALL RISK Poistenia storna cesty, osobitnými podmienkami Cestovného poistenia pre zahraničné cesty, osobitnými podmienkami Cestovného poistenia pre zahraničné cesty PLUS, osobitnými podmienkami Cestovného poistenia tuzemských ciest, ako aj so zásadami uvedenými v Rezervačnom systéme alebo poskytnutými behom telefonickej komunikácie.
   • V prípade Poistenia Travel Protect pre cesty do zahraničia, Poistenia Travel Protect pre tuzemské cesty, Poistenia Travel Protect pre mimoriadne situácie, ktoré by viedli k odrieknutiu účasti na ceste a Poistenia cestovnej batožiny Travel Protect - Colonnade a eSky na účet Používateľov, ktorí pristupujú k skupinovému poisteniu. Poistná ochrana sa poskytuje v súlade so Všeobecnými podmienkami skupinového poistenia Travel Protect na zahraničné zájazdy, Všeobecnými podmienkami skupinového poistenia Travel Protect na domáce zájazdy, Všeobecnými podmienkami skupinového poistenia Travel Protect nákladov storna cesty v náhlych situáciách, Všeobecnými podmienkami poistenia cestovnej batožiny Travel Protect, a to v rozsahu stanovenom týmito Podmienkami, ako aj v súlade so zásadami stanovenými v Rezervačnom systéme alebo prostredníctvom Telefonického zákazníckeho centra.
  7. Všetky dokumenty týkajúce sa jednotlivých poistných produktov, vrátane ich rozsahu, sú dostupné v Rezervačnom systéme alebo prostredníctvom Telefonického zákazníckeho centra.
  8. Dokumentom, ktorý potvrdzuje pristúpenie k poistenej dohode, je podľa zvoleného poistného produktu Poistný certifikát zaslaný Používateľovi elektronickou formou po zakončení procedúry rezervácie v Rezervačnom systéme alebo prostredníctvom Telefonického zákazníckeho centra.
  9. Poistný certifikát, Všeobecné podmienky skupinového poistenia Colonnade, Podrobné podmienky AXA Assistance, ako aj všetky iné dokumenty poskytnuté Používateľovi v Rezervačnom systéme alebo prostredníctvom Telefonického zákazníckeho centra, týkajúce sa realizácie služieb kúpených prostredníctvom Poisťovateľa, budú zaslané na Používateľom určenú emailovú adresu.
  10. Pristúpenie Používateľa k skupinovému poisteniu je dobrovoľné a Používateľ musí vyjadriť súhlas na zaplatenie poistného. Používateľ požiada o cenovú ponuku vyššie uvedeného poistného vyberajúc si jednu z možností navrhovaných v Rezervačnom systéme alebo prostredníctvom Telefonického zákazníckeho centra, uvedením všetkých nevyhnutných informácií v osobnej dotazníku.
  11. Používateľ platí za poistné po predchádzajúcom uvedení pravdivých osobných údajov v Rezervačnom systéme. Pred pristúpením k dohode o skupinovom poistení, povinnosťou Používateľa je oboznámiť sa a prijať tieto Podmienky, ako aj podľa zvoleného poisteného produktu Všeobecné podmienky skupinového poistenia Colonnade alebo Podrobné podmienky AXA Assistance, ako aj všetky iné dokumenty sprístupnené Používateľovi v Rezervačnom systéme alebo prostredníctvom Telefonického zákazníckeho centra.
  12. Používateľovi bude na ním uvedenú emailovú adresu zaslané potvrdenie obsahujúce okrem iného: číslo rezervácie, informácie o celkovej výške poisteného a o spôsobe platby. Výška poistného Poisteného je vyjadrená v mene zvolenej v Rezervačnom systéme alebo prostredníctvom Telefonického zákazníckeho centra.
  13. Platby týkajúce sa poistného produktu sú realizované podľa zásad stanovených v 7. bode Podmienok, ako aj v súlade so Všeobecnými podmienkami skupinového poistenia Colonnade a Podrobnými podmienkami AXA Assistance.
  14. V prípade, ak spotrebiteľ pristúpil k skupinovému poisteniu prostredníctvom internetu, spotrebiteľ má právo využiť mimosúdny spôsob riešenia sporov a môže zložiť sťažnosť prostredníctvom európskej internetovej platformy ODR, ktorá je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • § 17. ĎAĽŠIE SLUŽBY PONÚKANÉ SUBJEKTMI, KTORÝM SPOLOČNOSŤ ESKY POSKYTUJE REKLAMNÝ PRIESTOR

  1. Prenájom vozidiel:
   Spoločnosť eSky prenajíma reklamný priestor web stránke rentalcars.com, patriacej do skupiny TravelJigsaw Limited, firme registrovanej v Anglicku a Walese (pod referenčným číslom 05179829), so sídlom na adrese 100 New Bridge Street, Londýn, EC4V 6JA, ktorá vystupuje ako sprostredkovateľ v procese rezervácie a služby poskytuje podľa podmienok uvedených na www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. Špeciálne podmienky týkajúce sa vozidiel sú definované subjektmi, ktoré poskytujú príslušnú službu. Spoločnosť eSky môže informovať o možnosti zakúpenia ďalších služieb behom procesu rezervácie telefonicky.
  2. Transferové služby:
   Spoločnosť eSky poskytuje prenájom reklamného priestoru v prospech spoločnosti Mozio, Inc. so sídlom na 9450 SW Gemini Dr., Beaverton, OR, 97008 v Spojených štátoch amerických, ktorá poskytuje služby za podmienok uvedených v pravidlách tohto subjektu (dostupné na https://www.mozio.com/en-us/terms-of-service). Osobitné pravidlá a podmienky týkajúce sa transferov sú definované subjektmi, ktoré tieto služby priamo poskytujú, a ktorých pravidlá a podmienky sú k dispozícii prostredníctvom spoločnosti Mozio, Inc. eSky môže informovať o možnosti zakúpenia ďalších služieb pri správe rezervácie prostredníctvom telefónu.

SŤAŽNOSTI

 • § 18. SŤAŽNOSTI

  1. Sťažnosti môžu byť podané priamo spoločnosti eSky v prípade neplnenia alebo nesprávneho plnenia služieb, ktorých plnenie je v kompetencii spoločnosti eSky. Sťažnosti sa môžu týkať aj neplnenia alebo nesprávneho plnenia služieb ponúkaných tretími stranami prostredníctvom eSky, ktorých zodpovednosť za plnenie služieb určia tieto tretie strany nezávisle od eSky.
  2. Sťažnosti týkajúce sa rezervácií, zakúpených leteniek a iných turistických a cestovateľských služieb je možné hlásiť priamo prostredníctvom tu dostupného formulára a v písomnej forme na adresu kancelárie eSky, ul. Murckowska 14a, 40-265 Katowice, Poľsko. O prijatí sťažnosti a o jej výsledku bude zákazník informovaný do 30 dní od jej obdržania alebo v deň, ktorý určí touroperátor alebo iný Poskytovateľ služby.
  3. Proces podávania sťažností, vedený spoločnosťou eSky, sa končí rozhodnutím vydaným Užívateľovi spoločnosťou eSky. Ak výsledok sťažnosti nie je pre Užívateľa uspokojivý, má tento právo podstúpiť celú vec súdu alebo riešiť vec mimosúdne a podať sťažnosť prostredníctvom online platformy EÚ, ktorá je zameraná na riešenie sporov online. Táto inštitúcia je k dispozícii na webovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mimosúdne riešenie sporov, nazývane v skrate ADR (angl. Alternative Dispute Resolution) – je mimosúdne konanie hľadajúce porozumenie v sporoch medzi spotrebiteľmi a firmami. Viac informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na webovej platforme ODR, subjekty, ktoré poskytujú pomoc, nájdete tu.
  4. S cieľom poskytnúť Užívateľovi vecnú a primeranú odpoveď budú sťažnosti posudzované v rámci zákonných termínov. Výsledok tohto procesu bude zaslaný na Užívateľom uvedenú adresu. Komunikačným jazykom bude poľský alebo anglický jazyk; v závislosti od jazyka, v ktorom bola podaná sťažnosť, a od dostupnosti konzultantov eSky, hovoriacich príslušným jazykom.
  5. Spoločnosť eSky týmto oznamuje, že ak sa sťažnosť týka služieb poskytovaných inými subjektmi, Užívateľ bude o tomto fakte oboznámený, pričom dostane informácie o možnosti podať sťažnosť priamo tomuto subjektu, prípadne spoločnosť eSky zrealizuje sťažnosť sama na základe oprávnenia a súhlasu dotknutého Užívateľa, ak povaha sťažnosti, podanej spoločnosti eSky, umožní podať sťažnosť poskytovateľovi danej služby. V prípade, že nedôjde ku kontaktu s Užívateľom, môže spoločnosť eSky podniknúť kroky v záujme Užívateľa.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • § 19. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Spoločnosť eSky si vyhradzuje právo na vykonanie jednostranných zmien v obsahu týchto Podmienok, pričom platí, že zákazník je vždy viazaný Podmienkami, ktoré akceptoval počas procesu rezervácie a nákupu (leteniek a iných služieb, dostupných na web stránke www.eSky.sk), pričom má prístup k archivovanej verzii Podmienok. Každý zákazník je povinný prečítať si Podmienky a ďalšie dodané dokumenty s podrobnosťami o službách ešte pred vykonaním rezervácie.
  2. V prípadoch, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami, platia zákonné ustanovenia všeobecne platných poľských právnych predpisov.
  3. Služby eSky, dostupné prostredníctvom Rezervačného systému, spočívajú vo vykonávaní konkrétnych a reálnych úkonov súvisiacich s objednávaním služieb Poskytovateľa služieb Užívateľom; platí, že podmienky pre rezerváciu týchto služieb sú pre Užívateľa záväzné v čase ich prijatia Poskytovateľom služieb – vrátenie alebo odstúpenie je možné len vtedy, ak takúto možnosť poskytne Poskytovateľ služieb. Pri riešení spotrebiteľských sporov je možné využiť európsku online platformu na riešenie spotrebiteľských sťažností (Online Dispute Resolution), dostupnú na web stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Spoločnosť eSky nezodpovedá za škody spôsobené Užívateľom alebo v prípadoch, kedy sa cesta neuskutoční v dôsledku štrajku zamestnancov aerolínií, zamestnancov letísk, železníc, hotelov, taktiež v prípade tzv. zásahu vyššej moci, ktorý znemožní výkon služieb uvedených v Podmienkach. Spoločnosť eSky je subjektom poskytujúcim prístup do Rezervačného systému, nie Poskytovateľom služieb ani poradcom pri výbere konkrétnych ponúk tretích strán.
  5. Aby sa zabránilo neoprávnenému použitiu platobnej karty, spoločnosť eSky si vyhradzuje právo dodatočne overiť pravdivosť údajov o držiteľovi karty alebo získať potvrdenie o tom, že držiteľ platobnej karty, použitej pri procese rezervácie, súhlasil s platbou za rezerváciu.
  6. Pre transakcie, ktoré sú realizované prostredníctvom eSky, rozhodné je právo Poľskej republiky.
  7. To, že rozhodné je právo Poľskej republiky, nezbavuje spotrebiteľa ochrany, ktorú mu zaručujú príslušné predpisy, ktoré sa nedajú vylúčiť na základe dohody v zmysle platných predpisov, a ktoré platia na mieste zvyčajného pobytu spotrebiteľa (tzn. vašej domény, prostredníctvom ktorej bola realizovaná transakcia).

PRAVIDLÁ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 • § 20. PRAVIDLÁ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

  1. eSky informuje o možnosti odstúpenia od dohody uzatvorenej na diaľku, pričom právo na odstúpenie od dohody uzatvorenej na diaľku sa netýka dohôd o poskytovaní služieb, na základe ktorých bola daná služba úplne vykonaná, ak bolo začaté poskytovanie služby s predchádzajúcim zreteľným súhlasom spotrebiteľa, ako aj po tom, ako bol Spotrebiteľ informovaný, že stratí právo na odstúpenie od dohody v momente plného vykonania dohody danou firmou.
  2. Vzhľadom na vyššie uvedené a pred začatím plynutia služieb uvedených v týchto Podmienkach eSky vyhlasuje, že Užívateľ, ktorý uzavrel zmluvu o poskytnutí služieb, nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a znášania nákladov do 14 dní od uzavretia zmluvy vzhľadom k úplnému poskytnutiu služieb spoločnosťou eSky formou rezervácie služieb u tretích strán. V takýchto prípadoch je poplatok za službu nerefundovateľný. Ak subjekt poskytujúci službu umožňuje náhradu časti alebo celej sumy v prípade odstúpenia od zmluvy, spotrebiteľovi bude tento fakt výslovne oznámený.

PRÍLOHY

 • Príloha 1

  ŠTANDARDNÝ INFORMAČNÝ FORMULÁR PRE DOHODY TÝKAJÚCE SA BALÍČKOV CESTOVNÝCH SLUŽIEB (KDE JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ HYPERTEXTOVÉ PREPOJENIE)

  • Kombinácia ponúkaných služieb tvorí balíček cestovných služieb v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 a na takýto balíček služieb (a tiež na Užívateľa, ktorý služby využíva) sa vzťahujú všetky príslušné právne predpisy EÚ. Spoločnosť eSky je plne zodpovedná za správne vykonanie balíčka cestovných služieb. Podľa zákona a v prípade potreby eSky zabezpečí vrátenie platieb Užívateľovi a, ak je doprava súčasťou balíčka cestovných služieb, aj návrat Užívateľa do krajiny v prípade insolventnosti spoločnosti eSky.
  • Ďalšie informácie ohľadne práv a povinností sú uvedené v Smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302.
  • Dôležité ustanovenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302:
   • Pred uzavretím zmluvy o využívaní balíčka cestovných služieb cestujúci získajú všetky potrebné informácie o tomto balíčku.
   • Za riadne plnenie všetkých zmluvných služieb zodpovedá vždy aspoň jeden podnikateľský subjekt.
   • Cestujúci dostanú telefónne číslo tiesňovej linky alebo kontaktného miesta, prostredníctvom ktorého môžu kontaktovať touroperátora alebo príslušný subjekt.
   • Cestujúci môžu v primeranej lehote preniesť zakúpené služby na inú osobu, pričom tento prenos môže byť spoplatnený.
   • Cena balíčka cestovných služieb sa môže navýšiť len ak dôjde k navýšeniu ceny určitých položiek (napr. navýšenie ceny za palivo), čo je jasne stanovené v zmluve; navýšenie nesmie byť za žiadnych okolností vykonané neskôr ako 20 dní pred začiatkom plynutia balíčka cestovných služieb. Ak navýšenie ceny presiahne 8 % ceny balíčka cestovných služieb, Užívateľ môže zmluvu vypovedať. Ak si touroperátor vyhradzuje právo navýšiť cenu, cestujúci má právo na zníženie ceny v prípade, že došlo k zníženiu ceny zodpovedajúcich položiek.
   • Cestujúci môžu zmluvu vypovedať bez akéhokoľvek storno poplatku a získať adekvátnu náhradu všetkých platieb, ak sa jeden z podstatných prvkov služby, okrem ceny, výrazne zmení. Ak touroperátor zruší platbu pred odchodom, cestujúci by mali mať nárok na refundáciu nákladov a za primeraných okolností na kompenzáciu vzniknutých škôd.
   • Vo výnimočných prípadoch – napríklad ak sa v cieľovej destinácii vyskytli vážne bezpečnostné problémy, ktoré môžu ovplyvniť riadne plnenie balíčka cestovných služieb – môže cestujúci vypovedať zmluvu pred začatím plnenia balíčka cestovných služieb bez vzniku akýchkoľvek poplatkov za zrušenie.
   • Cestujúci môže vypovedať zmluvu kedykoľvek pred začiatkom plnenia balíčka cestovných služieb za primeraný a odôvodnený poplatok.
   • Ak po začatí plnenia balíčka cestovných služieb nie je možné poskytnúť podstatné prvky služieb podľa zmluvy, cestujúcemu budú musieť byť ponúknuté primerané alternatívne služby bez dodatočných poplatkov. Ak služby nie sú poskytnuté v súlade so zmluvou a tento fakt významne ovplyvní plnenie balíčka cestovných služieb a touroperátor pri riešení problému zlyhá, môže cestujúci bez dodatočných poplatkov ukončiť zmluvu.
   • Cestujúci majú nárok na zníženie ceny alebo náhradu škody v prípade neplnenia alebo nedostatočného plnenia balíčka cestovných služieb.
   • Touroperátor musí cestujúcemu poskytnúť pomoc v prípade ťažkostí.
   • V prípade insolventnosti touroperátora budú všetky platby vrátené. Ak sa touroperátor stane insolventným po začatí plynutia balíčka cestovných služieb a balíček bude zahŕňať dopravu, zabezpečí sa návrat cestujúceho do krajiny.
  • Spoločnosť eSky uzavrela ochranu pred platobnou neschopnosťou u spoločnosti Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Klienti sa môžu obrátiť na príslušný orgán, t. j. maršalský úrad Sliezskeho vojvodstva, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (7:30 - 15:30), ak sú služby odmietnuté z dôvodu platobnej neschopnosti spoločnosti eSky.
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 transponovaná do vnútroštátneho práva v rámci zákona o balíku cestovných služieb a súvisiacich cestovných služieb z 24. novembra 2017.
 • Príloha 2

  ŠTANDARDNÝ INFORMAČNÝ FORMULÁR, KDE OBCHODNÍK UĽAHČUJÚCI NÁKUP ONLINE SPOJENÝCH CESTOVNÝCH SLUŽIEB V ZMYSLE ČLÁNKU 6, PARAGRAF 1 BOD 1 ZÁKONA O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV JE INÝ OBCHODNÍK AKO JE DOPRAVCA PREDÁVAJÚCI SPIATOČNÚ LETENKU

  • Ak si Užívateľ po výbere a zaplatení jednej cestovnej služby objedná ďalšie cestovné služby prostredníctvom eSky, nemôže si uplatniť nárok na práva vzťahujúce sa na balíčky služieb, vyplývajúce zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302.
  • Preto eSky nenesie zodpovednosť za správny výkon týchto dodatočných cestovných služieb. V prípade potreby sa Užívateľ musí obrátiť na príslušného poskytovateľa služieb. Avšak, ak si Užívateľ počas jednej a tej istej návštevy web stránky eSky rezervuje akékoľvek ďalšie cestovné služby, stanú sa tieto súčasťou balíka služieb. V takomto prípade je, v súlade s právom EÚ, spoločnosť eSky chránená v prípade platobnej neschopnosti a teda môže dôjsť k refundácii nákladov za služby, ktoré neboli z dôvodu prípadnej insolventnosti vykonané. Tieto pravidlá sa však nevzťahujú na prípad platobnej neschopnosti príslušného poskytovateľa služieb.
  • Spoločnosť eSky uzavrela ochranu pred platobnou neschopnosťou u spoločnosti Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Klienti sa môžu obrátiť na príslušný orgán, t. j. maršalský úrad Sliezskeho vojvodstva, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (7:30 - 15:30), ak sú služby odmietnuté z dôvodu platobnej neschopnosti spoločnosti eSky.
   Poznámka: Táto ochrana proti insolventnosti sa nevzťahuje na zmluvy s inými stranami ako so spoločnosťou eSky, ktoré je možné naplniť napriek prípadnej platobnej neschopnosti spoločnosti eSky.
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 transponovaná do vnútroštátneho práva v rámci zákona o balíku cestovných služieb a súvisiacich cestovných služieb z 24. novembra 2017.
 • Príloha 3

  ŠTANDARDNÝ INFORMAČNÝ FORMULÁR, KDE OBCHODNÍK UĽAHČUJÚCI NÁKUP ONLINE SPOJENÝCH CESTOVNÝCH SLUŽIEB V ZMYSLE ČLÁNKU 6, PARAGRAF 1 BOD 2 ZÁKONA O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV JE INÝ OBCHODNÍK AKO DOPRAVCA PREDÁVAJÚCI SPIATOČNÚ LETENKU

  • Ak si Užívateľ rezervuje prostredníctvom tohto linku/týchto linkov ďalšie cestovné služby v rámci jeho cesty alebo dovolenky, nemôže využívať práva, vzťahujúceho sa na balíčky, vyplývajúceho zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302.
  • Spoločnosť eSky preto nezodpovedá za správne plnenie dodatočne zakúpených cestovných služieb. V prípade nutnosti je potrebné obrátiť sa na príslušného poskytovateľa služieb. Ak si však Užívateľ rezervuje akékoľvek ďalšie cestovné služby prostredníctvom tohto linku/týchto linkov najneskôr 24 hodín po prijatí potvrdenia od eSky, stanú sa tieto služby súčasťou spojených cestovných služieb. V takom prípade je eSky, v súlade s právnym poriadkom EÚ, chránená c prípade úpadku a umožní sa vrátenie platieb za služby, ktoré by neboli vykonané z dôvodu platobnej neschopnosti spoločnosti eSky. Toto sa však nevzťahuje na poskytnutie náhrady v prípade úpadku príslušného poskytovateľa služieb.
  • Spoločnosť eSky uzavrela ochranu pred platobnou neschopnosťou u spoločnosti Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Klienti sa môžu obrátiť na príslušný orgán, t. j. maršalský úrad Sliezskeho vojvodstva, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (7:30 - 15:30), ak sú služby odmietnuté z dôvodu platobnej neschopnosti spoločnosti eSky.
  • Poznámka: Táto ochrana proti insolventnosti sa nevzťahuje na zmluvy s inými stranami ako so spoločnosťou eSky, ktoré je možné naplniť napriek prípadnej platobnej neschopnosti spoločnosti eSky.
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 transponovaná do vnútroštátneho práva v rámci zákona o balíku cestovných služieb a súvisiacich cestovných služieb z 24. novembra 2017.
 • Príloha 4

  ŠTANDARDNÝ INFORMAČNÝ FORMULÁR PRE BALÍČKY CESTOVNÝCH SLUŽIEB (KDE NIE JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ HYPERTEXTOVÉ PREPOJENIE)

  • Kombinácia ponúkaných služieb tvorí balíček cestovných služieb v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 a na takýto balíček služieb (a tiež na Užívateľa, ktorý služby využíva) sa vzťahujú všetky príslušné právne predpisy EÚ. Spoločnosť eSky je plne zodpovedná za správne vykonanie balíčka cestovných služieb. Podľa zákona a v prípade potreby eSky zabezpečí vrátenie platieb Užívateľovi a, ak je doprava súčasťou balíčka cestovných služieb, aj návrat Užívateľa do krajiny v prípade insolventnosti spoločnosti eSky.
  • Ďalšie informácie ohľadne práv a povinností sú uvedené v Smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302.
  • Dôležité ustanovenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302:
   • Pred uzavretím zmluvy o využívaní balíčka cestovných služieb cestujúci získajú všetky potrebné informácie o tomto balíčku.
   • Za riadne plnenie všetkých zmluvných služieb zodpovedá vždy aspoň jeden podnikateľský subjekt.
   • Cestujúci dostanú telefónne číslo tiesňovej linky alebo kontaktného miesta, prostredníctvom ktorého môžu kontaktovať touroperátora alebo príslušný subjekt.
   • Cestujúci môžu v primeranej lehote preniesť zakúpené služby na inú osobu, pričom tento prenos môže byť spoplatnený.
   • Cena balíčka cestovných služieb sa môže navýšiť len ak dôjde k navýšeniu ceny určitých položiek (napr. navýšenie ceny za palivo), čo je jasne stanovené v zmluve; navýšenie nesmie byť za žiadnych okolností vykonané neskôr ako 20 dní pred začiatkom plynutia balíčka cestovných služieb. Ak navýšenie ceny presiahne 8 % ceny balíčka cestovných služieb, Užívateľ môže zmluvu vypovedať. Ak si touroperátor vyhradzuje právo navýšiť cenu, cestujúci má právo na zníženie ceny v prípade, že došlo k zníženiu ceny zodpovedajúcich položiek.
   • Cestujúci môžu zmluvu vypovedať bez akéhokoľvek storno poplatku a získať adekvátnu náhradu všetkých platieb, ak sa jeden z podstatných prvkov služby, okrem ceny, výrazne zmení. Ak touroperátor zruší platbu pred odchodom, cestujúci by mali mať nárok na refundáciu nákladov a za primeraných okolností na kompenzáciu vzniknutých škôd.
   • Vo výnimočných prípadoch – napríklad ak sa v cieľovej destinácii vyskytli vážne bezpečnostné problémy, ktoré môžu ovplyvniť riadne plnenie balíčka cestovných služieb – môže cestujúci vypovedať zmluvu pred začatím plnenia balíčka cestovných služieb bez vzniku akýchkoľvek poplatkov za zrušenie.
   • Cestujúci môže vypovedať zmluvu kedykoľvek pred začiatkom plnenia balíčka cestovných služieb za primeraný a odôvodnený poplatok.
   • Ak po začatí plnenia balíčka cestovných služieb nie je možné poskytnúť podstatné prvky služieb podľa zmluvy, cestujúcemu budú musieť byť ponúknuté primerané alternatívne služby bez dodatočných poplatkov. Ak služby nie sú poskytnuté v súlade so zmluvou a tento fakt významne ovplyvní plnenie balíčka cestovných služieb a touroperátor pri riešení problému zlyhá, môže cestujúci bez dodatočných poplatkov ukončiť zmluvu.
   • Cestujúci majú nárok na zníženie ceny alebo náhradu škody v prípade neplnenia alebo nedostatočného plnenia balíčka cestovných služieb.
   • Touroperátor musí cestujúcemu poskytnúť pomoc v prípade ťažkostí.
   • V prípade insolventnosti touroperátora budú všetky platby vrátené. Ak sa touroperátor stane insolventným po začatí plynutia balíčka cestovných služieb a balíček bude zahŕňať dopravu, zabezpečí sa návrat cestujúceho do krajiny.
  • Spoločnosť eSky uzavrela ochranu pred platobnou neschopnosťou u spoločnosti Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Klienti sa môžu obrátiť na príslušný orgán, t. j. maršalský úrad Sliezskeho vojvodstva, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (7:30 - 15:30), ak sú služby odmietnuté z dôvodu platobnej neschopnosti spoločnosti eSky.
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 transponovaná do vnútroštátneho práva v rámci zákona o balíku cestovných služieb a súvisiacich cestovných služieb z 24. novembra 2017.