Menu

Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (verzia: 1.0)

 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú spôsob používania „Rezervačného systému“ tretích strán, ktorý je dostupný na internetovej stránke www.esky.sk a prostredníctvom Call Centra. Podmienky poskytovania marketingového obsahu na internetovej stránke sú venované užívateľom podľa ich umiestnenia a analýzy sieťovej prevádzky.
  2. Systém prevádzkuje spoločnosť eSky.pl a.s., so sídlom v meste Radom, nám. Jagiellońske 8, zapísaná v národnom súdnom registri vedenom Obvodným súdom pre hlavné mesto Varšava, XIV Obchodný oddiel, referenčné číslo 0000383663, DIČ: 9481987199, REGON 670140736, základný kapitál 990 471 zlotých, ktorý bol plne splatený, ďalej uvádzaná ako eSky.pl.
  3. V určených situáciách uvedených v rámci transakčného procesu, môžu byť služby poskytované spoločnosťou eSky, t. J. SC eSky Travel Search SRL (eSky Travel Search) so sídlom v Bukurešti, Calea Vacaresti, č. 391, kancelárska budova Sun Plaza, vchod B, 3. poschodie, PSČ 040069, sektor 4., čo bude potvrdené v dokumentoch personalizovaných služieb Používateľa.
  4. Aby bolo možné používať služby Rezervačného systému a Call Centra (na telefónnych číslach dostupných na internetovej stránke www.esky.sk), je potrebné prijatie nižšie uvedených ustanovení všeobecných obchodných podmienok. Prijatie podmienok predstavuje vyhlásenie o zámere a má za následok reguláciu právnych povinností medzi užívateľom a eSky.pl.
  5. Užívateľ má právo kopírovať, vytvárať a zaznamenávať obsah týchto všeobecných obchodných podmienok zdarma, bez nároku na ich komerčné využitie.
 2. DEFINÍCIE

  Nižšie uvedené pojmy zo všeobecných obchodných podmienok majú nasledujúci význam:

  1. Rezervačný systém - systém dostupný na internetovej stránke www.esky.sk a prostredníctvom použitia Call Centra, ktorý umožňuje užívateľovi vyhľadávanie a objednávanie, ktoré je definované vo všeobecných obchodných podmienkach služieb tretích strán.
  2. Užívateľ – osoba, ktorá používa Rezervačný systém alebo Call Center. Užívateľ môže byť taktiež nazvaný ako zákazník, odberateľ, cestujúci.
  3. "Nízkonákladové" letecké spoločnosti – letecké spoločnosti, ktoré sú v zozname všeobecných obchodných podmienok, a ktoré NIE SÚ predmetom všeobecných podmienok IATA. Každá takáto letecká spoločnosť je predmetom vlastných obchodných podmienok. Jednotlivé podmienky služieb sa vzťahujú aj na služby, ktoré ponúkajú cestovné kancelárie / na charterové lety a iné služby, ktoré môžu byť zavedené. Užívateľ je o podmienkach týchto služieb informovaný a mal by si ich prečítať pred uskutočnením rezervácie.
  4. Elektronický platobný prostriedok – každý platobný prostriedok, vrátane tých s prístupom k hotovosti na diaľku, ktorý umožňuje jeho majiteľovi uskutočniť platobnú operáciu prostredníctvom elektronického informačného média alebo prostredníctvom elektronickej identifikácie majiteľa, vrátane elektronickej hotovosti alebo úhrady/kreditnej karty.
  5. Platobná karta – karta, ktorá identifikuje jej vydavateľa a autorizovaného používateľa, ako oprávneného uskutočňovať platby. V prípade platobnej karty, ktorá je vydaná bankou alebo inou inštitúciou, ktorá je legálne oprávnená k vydávaniu úverov – umožňuje taktiež vykonať platbu s využitím úveru.
 3. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Každý užívateľ, ktorý používa Rezervačný systém, musí konať v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
  2. Rezervácia a nákup každého konkrétneho produktu ponúkaného tretími stranami prostredníctvom Rezervačného systému predstavuje samostatnú transakciu a je predmetom podmienok ustanovených týmito stranami. Nákup každého produktu podlieha osobitným podmienkam, ktoré sú stanovené vo všeobecných obchodných podmienkach.
  3. Ak v rámci transakčného procesu vzniknú okolnosti, ktoré si vyžadujú uplatnenie ustanovení smernice (EÚ) 2015/2302 o prepojených cestovných dohodách, potom subjekt zodpovedný za implementáciu takejto služby zaplatí príslušné príspevky kompetentným orgánom a vhodným spôsobom poskytne informácie o takejto platbe, ako aj o všetkých povinnostiach vyplývajúcich z takejto služby používateľovi.
 4. ZODPOVEDNOSŤ UŽÍVATEĽA ZA POUŽÍVANIE REZERVAČNÉHO SYSTÉMU

  1. Užívateľ potvrdzuje, že má plnú spôsobilosť na vykonávanie právnych úkonov a zmluvných záväzkov.
  2. Užívateľ súhlasí s použitím Rezervačného systému na vyhľadávanie rezervácií, nákup leteniek a uskutočnenie rezervácie a nákupu ďalších ponúkaných služieb prostredníctvom systému, výhradne v súlade so záväzným právnym predpisom.
  3. Nie je dovolené uskutočniť rezerváciu, či vykonať platbu za objednané letenky alebo iné služby pomocou nahlásenia nepravdivých údajov alebo uvedením cudzieho, či nepravdivého priezviska alebo použitím cudzej platobnej karty bez súhlasu jej majiteľa. Takéto situácie budú okamžite nahlásené príslušným kontrolným orgánom. V prípade platby platobnou kartou tretej strany klient potvrdzuje, že má povolenie od tejto strany, a ak je toto povolenie neplatné, je povinný kompenzovať vzniknutú stratu.
 5. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

  eSky.pl neposkytuje žiadnu záruku, že používanie systému bude pokračovať bez chýb, nedostatkov, prestávok či bez straty spojenia so systémom. Nezaručuje, že výsledky vyhľadávania uspokoja užívateľov s ohľadom na hodnotu ich obsahu, správnosť alebo užitočnosť získanej informácie. Navyše eSky.pl nezaručuje, že vo chvíli nasledujúcej hneď po získaní výsledkov vyhľadávania, sa v systéme nevyskytnú ďalšie ponuky, príp. ponuky v iných letových rezervačných systémoch, než tie, ktoré boli nedávno systémom vyhľadané. Takáto záruka sa tiež nebude vzťahovať k minulosti. Ak nie sú získané výsledky vyhľadávania hneď potvrdené a zaplatené, nevzniká klientovi žiadny nárok na uzavretie zmluvy o predaji leteniek alebo iných služieb so stranami, ktoré poskytujú služby ponúkané prostredníctvom Rezervačného systému.

 6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Všetky záležitosti, ktoré sa týkajú bezpečnosti osobných údajov Užívateľa a všetkých ostatných používateľov webstránky www.esky.sk, sa riadia zásadami ochrany osobných údajov a sú verejne odstupné na https://www.esky.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov

 7. REZERVÁCIE LETOV, NÁKUP LETENIEK, SPÔSOBY PLATBY A DORUČOVANIA LETENIEK

  1. V prípade leteckých spoločností, ktoré sú členmi IATA (International Air Transport Association) pôsobí eSky.pl ako zástupca týchto spoločností. Príslušné letecké spoločnosti, pre ktoré a v mene ktorých pôsobí eSky.pl, poskytujú služby pre užívateľov a nesú zodpovednosť za neplnenie alebo nesprávnu prevádzku letov. Názov príslušnej leteckej spoločnosti je zakaždým uvedený pri rezervácii a tiež na letenke, ktorá je doručená užívateľovi.
  2. V prípade nízkonákladových leteckých spoločností eSky.pl pôsobí ako sprostredkovateľ, ktorý pokračuje v aktuálnej transakcii nákupu letenky priamo u týchto leteckých spoločností v mene užívateľa a presne podľa jeho objednávky. Objednávka bola zadaná prostredníctvom Rezervačného systému alebo prostredníctvom Call Centra. Poskytovanie služieb a spracovanie reklamácií sa riadi všeobecnými podmienkami jednotlivých dopravcov zúčastnených na transakcii.
  3. V prípade charterových letov organizovaných cestovnou kanceláriou, eSky.pl pôsobí ako sprostredkovateľ a sprístupňuje podmienky stanovené organizátorom letu. Organizátor letu musí byť zodpovedný za neplnenie alebo nesprávne plnenie charterovej letovej prevádzky.
  4. Jedna strana prepravnej zmluvy poskytujúca služby leteckej dopravy, ktorá predstavuje predmet zmluvy, je v ponuke zakaždým výrazne uvedená a definovaná. Vyššie uvedená zmluva sa uzatvára a dodržiava prostredníctvom internetovej stránky eSky.pl podľa všeobecných podmienok príslušného dopravcu a v súlade s cenníkom tohto dopravcu.
  5. Užívateľ uskutočňuje rezerváciu výberom jednej z možností leteckého spojenia, ktorú navrhol systém a vyplnením potrebných údajov vo formulári pre osobné údaje.
  6. Potvrdenie objednávky a zmena ceny:
   1. Užívateľ dostane potvrdenie objednávky na uvedenú e-mailovú adresu, ktorá okrem čísla rezervácie obsahuje informácie o zvolenom leteckom spojení, celkovej cene letenky a spôsobe platby. Cena letenky je uvedená v EUR alebo v inej valute zvolenej v objednávke. Cena zahŕňa najmä: tarifu netto, letiskový poplatok a nevratný servisný poplatok za vydanie letenky. Kým nie je zrealizovaná platba pre eSky.pl za predbežne urobenú rezerváciu, cena letenky nie je zaručená. Služba je zakúpená v mene klienta u dopravcu za cenu, ktorá je k dispozícii v Rezervačnom systéme v okamihu prijatia platby.
   2. Pred uskutočnením platby musí užívateľ skontrolovať údaje v rezervácii.
  7. Nákup letenky
   1. Užívateľ si môže zakúpiť letenku za predpokladu, že všetky osobné údaje, ktoré uviedol v Rezervačnom systéme, sú pravdivé. Pred nákupom letenky si užívateľ musí prečítať a súhlasiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a taktiež si musí prečítať tarifné podmienky a podmienky prípadného odvolania vybraného leteckého spojenia. Za úkony spojené s vydaním letenky eSky.pl účtuje nevratný servisný poplatok vo výške stanovenej vzhľadom na konkrétny let. eSky.pl zároveň upozorňuje na skutočnosť, že v prípade služieb leteckej dopravy, je odstúpenie od zmluvy obmedzené a závisí od tarify letenky, ktorá určuje právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré neplatí v súlade s čl. 3, bod 1 a bod 4 Zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014.
   2. Pochopenie podmienok taríf pomôže užívateľovi vybrať si cenovo najvýhodnejšie letecké spojenie. Taktiež pomôže minimalizovať náklady v prípade zrušenia letenky.
   3. V prípade, že sa cena významne líši od očakávanej ceny, môže to súvisieť s tým, že ekonomické miesta sú plne obsadené. V takom prípade skontrolujte ceny iných najbližších dostupných dátumov odletu a príletu.
   4. Po získaní potvrdenia rezervácie môže spoločnosť eSky.pl kontaktovať užívateľa za účelom overenia jeho údajov a potvrdenia ponuky. Ak nie je možné skontaktovať sa s užívateľom, eSky.pl dokončí rezerváciu podľa poradia prijatej platby, a to vo výške pokrývajúcej aspoň cenu letenky a súvisiace doplnkové služby, ktoré užívateľ požadoval, spolu so servisným poplatkom.
   5. V prípade, že cesta vyžaduje ďalšie služby (napr. špeciálne jedlo, výpočet bodov vernostného programu, let so zvieraťom, prebytočná batožina, pomoc pre zdravotne postihnutých cestujúcich, príslušenstvo pre dieťa a iné), prosím, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Pokiaľ to bude možné, požiadavky cestujúcich leteckými spoločnosťami budú vybavené.
   6. eSky.pl si vyhradzuje právo odmietnuť vydať letenku v prípade, že užívateľ zvolí tarifu, ktorá nie je pre neho určená podľa podmienok predaja v rámci ponuky, alebo existujú iné oprávnené obmedzenia v dohodách medzi leteckými spoločnosťami, nad ktorými eSky.pl nemá žiadnu kontrolu. Na nesúlad tarify a jej určenia má vplyv vyššie uvedené, a nie iba nepravdivé vyhlásenie užívateľa, pokiaľ ide o prospech, vek atď. čo ovplyvňuje ceny leteniek alebo vedie k porušeniu iných tarifných podmienok stanovených dopravcom, nad ktorým eSky.pl nemá kontrolu. Užívateľ je informovaný o tarifných podmienkach počas procesu rezervácie a mal by si ich prečítať pred dokončením rezervácie.
  8. Spôsob úhrady:
   1. Na vykonávanie úhrad za letenky sú prijaté nasledujúce platobné metódy uvedené na internetovej stránke www.esky.sk:
    • Úhrada prostredníctvom elektronického platobného nástroja.
   2. Výber preferovanej platobnej metódy uskutočňuje užívateľ vo formulári pre osobné údaje v Rezervačnom systéme.
   3. Platba za „nízkonákladové” letenky zakúpené on-line môže byť urobená jednotlivo pomocou elektronického platobného nástroja – úhrada by mala byť uskutočnená okamžite, kvôli možnej zmene ceny leteckou spoločnosťou.
   4. Pozor! Letecké spoločnosti môžu obmedziť možnosť vydávať letenky až do 72 hodín od rezervácie alebo až do 24 hodín alebo menej, v prípade niektorých leteniek so špeciálnymi tarifami. Ak eSky.pl nedostane úhradu v termíne a vo výške, ktorá umožňuje nákup letenky v rámci pravidiel vymedzených leteckými spoločnosťami, môže byť rezervácia užívateľa zrušená. eSky.pl nezodpovedá za zrušenie rezervácie užívateľa, ktorá je spôsobená oneskorenou platbou po termíne uvedenom v týchto všeobecných obchodných podmienkach a v individuálnych informáciách poskytnutých užívateľovi. Vzhľadom na časté zmeny cien eSky.pl odporúča v priebehu rezervačného procesu zvoliť platbu platobnou kartou.
   5. Úhrada prostredníctvom elektronického platobného prostriedku:
    • Užívateľ Rezervačného systému leteniek on-line môže uskutočniť úhradu prostredníctvom platobných kariet VISA, Euro card, MasterCard, Diners Club, American Express alebo prostredníctvom iného platobného nástroja uvedeného v Zákone platobných služieb (Zbierka zákonov z roku 2011, č. 199, zložka 1175 v znení neskorších predpisov).
    • Nákupná transakcia za použitia elektronického platobného prostriedku je bezpečná.
    • Voľbou „platobnej karty” ako spôsobu platby musí užívateľ vyplniť vo formulári pre osobné údaje predvolené informácie používanej platobnej karty (a to: druh karty, číslo karty a dátum platnosti). Po ukončení rezervácie Rezervačný systém platobnú kartu automaticky autorizuje.
    • Úhrada z platobnej karty je odúčtovaná v dvoch transakciách. Suma ceny letenky netto plus letiskové poplatky je odúčtovaná leteckou spoločnosťou. Suma servisných poplatkov je odúčtovaná eSky.pl. eSky.pl si vyhradzuje právo účtovať splatnú sumu v jednom odúčtovaní.
  9. eSky.pl vydáva letenky pre užívateľov v elektronickej podobe. Doručuje ich na emailové adresy uvedené v rámci formulára pre osobné údaje v Rezervačnom systéme alebo poskytnuté počas nákupného procesu prostredníctvom Call Center.
  10. Zrušenie rezervácie zavinením dopravcu:
   1. eSky.pl nenesie zodpovednosť za zmeny v rezervácii užívateľa a zrušenie týchto rezervácií leteckými spoločnosťami bez účasti eSky.pl. Informáciu o prípadných zmenách v rezervácii užívateľa zasiela eSky.pl na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári pre osobné údaje alebo je odkázaná telefonicky na uvedené telefónne číslo.
   2. Všetky nároky vyplývajúce zo zrušenia alebo zmien, ktoré vykonala letecká spoločnosť, vrátane oneskorenia letov, musia byť riešené s príslušnými leteckými spoločnosťami. Záväzok leteckej spoločnosti je uznaný v súlade s podmienkami Varšavského dohovoru a Montrealského dohovoru.
  11. Vrátenie letenky:
   1. Užívateľ má právo na vrátenie letenky zakúpenej na internetovej stránke www.esky.com. Vrátenie letenky sa musí uskutočniť do dňa definovaného ako dátum odletu a musí byť povolené podľa tarify letenky, podmienky ktorej sú nastavené leteckou spoločnosťou, a ktoré si užívateľ musí prečítať pred uskutočnením nákupu letenky. Pri vrátení letenky je účtovaný sankčný poplatok vo výške stanovenej leteckou spoločnosťou. V prípade nezhody pri vrátení letenky medzi stranami označenými ako cestujúci, má prednosť vyhlásenie zámeru strany, ktorá uskutočňuje úhradu, pokiaľ neboli strany, ktoré prostredníctvom rezervácie uskutočňujú úhradu v rámci jednej rezervácie, jednoznačne určené. Servisný poplatok je nevratný, lebo je účtovaný za už poskytnutú službu.
   2. Niektoré akciové tarify neumožňujú zmeny v letenke, ani jej vrátenie poskytovateľovi služieb (odstúpenie od letu má za následok stratu celkovej platby, ktorá bola odoslaná za letenku).
   3. V prípade vrátenia elektronickej letenky by mal užívateľ kontaktovať Call Center.
   4. V závislosti od spôsobu platby vrátenie dlžnej sumy užívateľovi za vrátenú letenku sa vykoná priamo prevodom na bankový účet užívateľa alebo na účet platobnej karty do 7 dní od dátumu, kedy eSky.pl prijalo dlžnú čiastku od leteckej spoločnosti. Za dátum vrátenia sa považuje dátum, kedy sú peniaze odúčtované z bankového účtu eSky.pl.
  12. Doplnkové služby ponúkané v rámci transakčného procesu.
   1. Používatelia môžu v rámci služieb, ktoré sú k dispozícii v rezervačnom systéme, a prostredníctvom centra telefonickej obsluhy vykonávať rezerváciu doplnkových služieb, ktoré sú spoplatnené v rámci transakčného procesu.
   2. Balíček služieb eSky s názvom Asistent eSky je paušálny servisný poplatok za jednu alebo viac modifikácií v letenke, vykonávaných prostredníctvom call centra zákazníckeho servisu a zahŕňajúcich: pomoc pri vykonaní zmien v letenke, pomoc pri vrátení letenky, objednanie špeciálnej batožiny alebo prepravy zvierat, objednanie špeciálneho jedla alebo asistencie pre dieťa. Platia predpisy na vykonávanie zmien a vrátenie leteniek, uvedené v odd. I ods. 12 a 13 predpisov. Aby sa vylúčili pochybnosti v prípade, že sa za služby uvedené v tabuľke servisných poplatkov, ktorá sa nachádza v týchto predpisoch, predpokladajú dodatočné poplatky a Používateľ si kúpil Asistenta eSky, platí servisný poplatok len za iné služby, ako sú uvedené v rozsahu paušálneho servisného poplatku za Asistenta eSky. Pri kúpe služby Asistenta eSky je Používateľ oslobodený od servisného poplatku účtovaného eSky, uvedeného v tabuľke servisných poplatkov za dodatočné služby k zmenám v kúpenej letenke vtedy, keď letecká spoločnosť v súlade s podmienkami tarify účtuje poplatok za zmeny/vrátenia/špeciálne služby, Používateľ je povinný zaplatiť cenu za službu uvedenú leteckou spoločnosťou. eSky informuje, že realizácia dodatočnej služby alebo vykonanie zmeny v kúpenej letenke si vyžaduje konečné schválenie leteckou spoločnosťou, aby bola táto služba alebo zmena platná. V prípade jej neschválenia leteckou spoločnosťou sa daná služba alebo zmena letenky nebude môcť zrealizovať.
   3. Online odbavenie umožňuje vykonať check-in v elektronickom systéme aerolínií, od ktorých si zákazník zakúpil letenku (v prípade, že možnosť online check-inu bola pri procese rezervácie letenky poskytnutá). V rámci online check-inu je vygenerovaný palubný lístok odoslaný na emailovú adresu, ktorú Užívateľ uviedol počas procesu rezervácie. Palubný lístok je odoslaný v lehote, ktorá dovoľuje riadne využitie zakúpenej služby (v tomto prípade teda transportu lietadlom). Niektoré aerolínie môžu (pre účel check-inu) žiadať Užívateľa o poskytnutie alebo doplnenie dodatočných informácií, ktoré pri procese rezervácie letenky neboli k dispozícii. Užívateľ je povinný poskytnúť platné kontaktné údaje, ako napríklad emailovú adresu a telefónne číslo, kvôli možnosti odkomunikovania dôležitých informácií a to najmä priamo pred odletom. Chýbajúce kontaktné údaje, kontaktné údaje pre online check-in poskytnuté menej ako 48 hodín pred plánovaným odletom, poskytnutie nepresných alebo nekompletných kontaktných údajov či neodpovedanie na hovory od eSky môže zabrániť riadnemu online check-inu a môže sa premietnuť do dodatočných poplatkov (podľa pravidiel konkrétnej leteckej spoločnosti) alebo priamo znemožní riadne vykonanie objednanej služby (transportu lietadlom).
   4. Bezpečná letenka – v prípade situácie súvisiacej s meškaním alebo so zrušením letu eSky v rámci analýzy údajov týkajúcich sa letu Používateľa odovzdá Používateľovi informácie o spolupracujúcom subjekte s cieľom získať primeranú náhradu, tzn. AIRHELP LIMITED, 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong, (CB č. 1926223, BR č. 61625023-000), ktorá bude konať na základe výslovného súhlasu Používateľa. Súčasne v súlade s nariadením (ES) č. 261/2004 Európskeho parlamentu a Rady eSky informuje, že Používateľ má právo predkladať pohľadávky a žiadosti priamo leteckej spoločnosti uskutočňujúcej prepravu, na prípadné získanie plného odškodnenia, na ktoré môže mať pasažier nárok.
  13. Zmeny rezervácie
   1. Zmenu rezervácie treba nahlásiť prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke: Ak je do odletu menej ako 48 hodín, nevyhnutný je kontakt prostredníctvom infolinky.
   2. Cena za uskutočnenie zmeny závisí od základných sadzieb leteckej spoločnosti, ktorá daný let obsluhuje. Do celkovej ceny za zmenu rezervácie započítavame:
    • základný poplatok za zmenu/doplnkovú službu (skladá sa z poplatku za zmenu letenky podľa platobného poriadku a tabuľky poplatkov danej leteckej spoločnosti a z nevratného servisného poplatku za uskutočnenie zmeny/objednanie doplnkovej služby),
    • rozdiel medzi cenami leteniek (rozdiel medzi pôvodnou cenou letenky a aktuálnou cenou v momente uskutočňovania zmeny),
    • rozdiel v daniach a letiskových poplatkoch – (prípadný rozdiel medzi pôvodnou výškou daní a poplatkov a ich aktuálnou výškou v momente uskutočňovania zmeny).
   3. Zákazník môže zaplatiť platobnou kartou, bankových prevodom alebo tradičným vkladom na účet eSky.pl v banke. Platba platobnou kartou sa realizuje prostredníctvom infolinky eSky.pl. V prípade bankového prevodu zákazník obdrží mail s potvrdením zmeny, ktorý by mal obsahovať podrobné informácie o rezervácii (číslo rezervácie, údaje cestujúcich, podrobné informácie o lete a o dodatočne objednaných službách), údaje o platbe a sumu, ktorú treba za uskutočnenie zmien uhradiť.
    Tabuľka servisných poplatkov za doplnkové služby k zmenám v zakúpených letenkách (uvedené v EUR):
    Zmena sadzba za osobu
    Zmena na letenke (vrátane zmeny dátumu a trasy, mena a priezviska pasažiera) 12
    Zrušenie letenky alebo žiadosť o vrátenie peňazí 12
    Objednanie dodatočnej alebo špeciálnej batožiny 8
    bjednanie asistenta pre dieťa, ktoré cestuje samo 6
    Rezervácia zvoleného miesta v lietadle 8
    Objednanie špeciálneho jedla 6
    Preprava zvierat 7
    Prednostný nástup do lietadla 7
    Dodatočné služby ponúkané leteckou spoločnosťou 7
    Online odbavenie / pomoc pri odbaveniu 7
  14. Kombinované lety:
   1. V rámci služieb poskytovaných v Rezervačnom systéme, môžu Užívatelia previesť rezerváciu Kombinovaných letov. Kombinovaný let je zložený s aspoň dvoch leteckých spojení poskytovaných jedným alebo viacerými dopravcami, kedy je každý let je považovaný za samostatnú službu a dopravcovia spolu nespolupracujú v oblasti tohto Kombinovaného letu.
   2. Nákup leteniek na Kombinovaný let znamená nákup viac ako jednej letenky na niekoľko letov s prestupom alebo prestupmi, na ktoré si Užívateľ kupuje samostatné letenky u jedného alebo viacerých dopravcov.
   3. Vzhľadom k tomu, že nákup Užívateľom samostatných leteniek na každý let v rámci Kombinovaného letu a skutočnosti, že medzi jednotlivými leteckými spojeniami môžu byť krátke časové úseky pre prestup a s týmto spojené riziko odvolania, oneskorenia alebo zmeny hodiny letu, čo môže viesť k tomu, že Užívateľ nebude môcť využiť nasledujúci let alebo lety – eSky.sk doporučuje overiť možnosti náhradných spojení.
   4. Dostupnosť Kombinovaných letov na jednotné kombinácie závisí od dostupnosti leteniek na letecké spojenia u jednotlivých Dopravcov a na kritériách, ktoré Užívateľ samostatne zadal v Rezervačnom systéme.
  15. Dynamické balíky
   1. V rámci služieb, ktoré sú k dispozícii v Rezervačnom systéme alebo prostredníctvom Call Centra, Užívateľ si môže objednať Dynamický balík, t.j. vykonať rezerváciu alebo nákup dvoch alebo viacerých služieb, ktoré obsahujú aspoň kúpu Letenky a Hotelové služby. Každý produkt sa považuje za samostatnú službu a Poskytovatelia služieb nespolupracujú pri organizácii týchto služieb. Zároveň v dôsledku osobitných znížených sadzieb súvisiacich s nákupom niekoľkých služieb, a to v súlade s kritériami a zásadami, ktoré boli Užívateľom vybrané z prezentovaných v Systéme ponúk jednotlivých služieb – vrátenie všetkých alebo časti služieb je možné na pravidlách určených Poskytovateľmi. Vzhľadom na to, že Užívateľ získal špeciálne tarify prostredníctvom kúpy viacerých služieb, v prípade zrušenia jednej služby sa cena ostatných služieb môže zmeniť. V prípade zrušenia služby, ktorej cena bola znížená Poskytovateľom v súvislosti s nákupom viac ako jednej služby - Užívateľ v prípade zrušenia služby môže byť Poskytovateľom služieb požiadaný o úhradu rozdielu medzi akčnou tarifou a pravidelnou tarifou, ktorá je dostupná v deň vrátenia služby.
   2. Služby rezervácie v Dynamických balíkoch, vykonávajú samotní Používatelia podľa parametrov a kritérií, ktoré budú implementované subjektom a špecifikované v dokumentoch potvrdzujúcich personalizované služby Používateľa.
   3. Hodnota služieb, ktoré si Používateľ vybral počas procesu transakcie do svojho Dynamického balíka, zahŕňaja všetky poplatky splatné Poskytovateľom a zodpovedným za poskytovateľa služieb (za predpokladu, že v prípade zrušenia alebo zmeny niektorého balíka služieb, môže sa vzťahovať štandardná tarifa). V cene nie sú zahrnuté dane alebo miestne poplatky za ubytovanie v hoteli.
   4. Na podmienky realizácie služieb sa vzťahujú Všeobecné podmienky týchto Podmienok a podmienky jednotlivých služieb, pokiaľ nie je uvedené inak. Pohľadávky súvisiace s realizáciou zmluvy o leteckej doprave v rámci Dynamického balíku - Užívateľ by mal podať priamo na Dopravcu, s ktorým má Užívateľ uzavretú zmluvu o leteckej doprave, a ktorý vykonáva letecké spojenie, na ktoré Užívateľ si zakúpili letenku. Užívateľská pohľadávka vo vzťahu k Dopravcu sa koná za podmienok uvedených v pravidlách jednotlivého Dopravcu a na základe leteckej tarify, ktorá je pre Užívateľa záväzná. Nároky súvisiace s plnením zmluvy o poskytovaní hotelových služieb v rámci Dynamického balíka by mali byť adresované priamo Poskytovateľovi hotelových služieb a za podmienok ním určených.
  16. Akciové tarify – obmedzenie zodpovednosti:

   Niektoré akciové tarify, ktoré sú k dispozícii v Rezervačnom systéme majú presne definované podmienky vykonávania rezervácií a vystavovania leteniek. To sa týka najmä taríf, ktoré budú objednané a zakúpené najmenej 3, 7 alebo 14 dní vopred. V prípade nesúladu s týmito podmienkami, môže byť následkom zmena ceny rezervácie užívateľa. eSky.pl si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu užívateľa, ktorú uskutočnil 3, 7 alebo 14 dní pred dátumom odletu v prípade, ak je nákupná lehota definovaná v tarifných podmienkach stanovených prepravcom, prekročená užívateľom. Letecká spoločnosť môže požiadať o prednostné vydanie letenky. V takom prípade bude užívateľ informovaný o požadovanom dátume nákupu prostredníctvom e-mailu zaslanom na poskytnutú e-mailovú adresu.

   CESTOVNÉ PODMIENKY IATA INDIVIDUÁLNYCH A “NÍZKONÁKLADOVÝCH” LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ

   Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, Eurowings, GOL, BRA, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI Fly, Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz Air, Laudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

   General IATA conditions

 8. VYDANIE A DORUČENIE LETENIEK

  1. Za nákup služieb na eSky.pl prostredníctvom internetovej stránky www.esky.sk alebo Call Centra dostane zákazník elektronickú faktúru. Uskutočnením platby a vyjadrením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami – užívateľ súhlasí s prijímaním elektronických faktúr podľa čl. 106, odsek 1 Zákona o dani z pridanej hodnoty z dňa 11. marca 2004 (Zbierka zákonov z roku 2011, č. 144, článok 1054 v znení neskorších predpisov).
  2. Elektronická faktúra za služby by mala byť doručená na e-mailovú adresu uvedenú v osobných údajoch prostredníctvom Rezervačného systému alebo Call Centra.
  3. V prípade vykonania rezervácie služby pre viac ako jedného užívateľa, a v prípade, že kupujúci, na ktorého by mala byť vydaná faktúra nie je uvedený, faktúra bude vystavená na prvého užívateľa kolektívnej rezervácie a doručená na e-mailovú adresu uvedenú počas procesu rezervácie.
 9. PRENÁJOM AUTOMOBILOV

  1. eSky.pl prenajíma reklamné priestory rentalcars.com. Spoločnosť predstavuje značku, ktorú vlastní TravelJigsaw Limited, spoločnosť zapísaná v Anglicku a Wales (registračné číslo: 05179829) so sídlom 100 New Bridge Street, Londýn, EC4V 6JA. Táto spoločnosť predstavuje v procese rezervácie automobilov zástupcu, ktorý funguje na základe vlastných podmienok definovaných vo všeobecných obchodných podmienkach: www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. Špeciálne všeobecné obchodné podmienky týkajúce sa konkrétnych vozidiel sú uvedené s ohľadom na tieto autá a sú určené subjektami, ktoré poskytujú súčasné služby prenájmu áut. eSky.pl môže poskytovať informácie o možnosti zakúpenia dodatočných služieb počas procesu rezervácie.
 10. REKLAMÁCIE

  1. Reklamácie týkajúce sa rezervácie a nákupu leteniek a iných cestovných služieb by mali mať písomnú formu. Mali by byť poslané na adresu spoločnosti eSky.pl nám. Jagiellońske 8, 26-600 Radom alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu: reklamacie@esky.sk. eSky.pl by mala kontaktovať zákazníka ohľadom prijatia a výsledku reklamácie počas 30 dní od prijatia reklamácie alebo podľa podmienok definovaných cestovnou kanceláriou alebo poskytovateľom iných služieb.
  2. eSky.pl informuje, že ak sa reklamácia týka služieb, ktoré poskytujú iné strany, eSky.pl oznámi užívateľovi túto skutočnosť a poradí, aké sú možnosti hlásenia reklamácie tejto strany, alebo podá takú sťažnosť v mene užívateľa s jeho súhlasom. Ak je opis sťažnosti zaslaný eSky.pl dostatočne úplný, môže byť taká sťažnosť podaná na poskytovateľa služieb.
 11. POLITIKA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

  1. Táto politika určuje pravidlá odstúpenia od zmluvy uzatvorenej Užívateľom, ktorý využil služby Rezervačného systému alebo Telefonického centra podpory v zmysle Všeobecných obchodných podmienok eSky.pl S.A. (www.esky.sk/vseobecne-obchodne-podmienky), ďalej len Všeobecné podmienky, a na základe predpisov uvedených v čl. 27 Zákona z 30. mája 2014 r. o právach spotrebiteľov, ďalej len Zákon.
  2. Na základe čl. 38 bod 1 Zákona sa pravo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku nevzťahuje na zmluvy na poskytnutie služieb, pokiaľ podnikateľ vykonal službu v plnom rozsahu a to so súhlasom Spotrebiteľa, ktorý pred poskytnutím služby bol informovaný, že po vykonaní služby nebude mať nárok na odstúpenie od zmluvy.
  3. Vzhľadom na vyššie uvedené informácie, eSky.pl S.A. pred začatím realizovania služieb špecifikovaných vo Všeobecných podmienkach informuje Užívateľa, ktorý na diaľku uzatvoril zmluvu o poskytnutí služieb, že nemá nárok na odstúpenie od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodov a bez pokrytia nákladov do 14 dní po uzatvorení zmluvy, vzhľadom na úplnú realizáciu služby (a to na výslovnú žiadosť Užívateľa) spoločnosťou eSky.pl S.A. v podobe rezervácie služieb u tretej strany – manipulačný poplatok eSky.pl S.A. je nenávratný. Ak v prípade odstúpenia od zmluvy poskytovatelia služieb umožnia vrátenie čiastočnej alebo celkovej hodnoty svojich služieb, Užívateľ bude o tom výslovne informovaný.
 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. eSky.pl si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v obsahu všeobecných obchodných podmienok na základe vlastného uváženia, v súlade s pravidlom, že klient je viazaný podmienkami prijatými v priebehu rezervačného procesu, a že klient môže mať prístup do archívnej verzie podmienok. Každý klient si musí prečítať všeobecné obchodné podmienky pred vykonaním rezervácie a je viazaný ustanoveniami podmienok od dátumu uskutočnenia rezervácie, nákupu letenky a ďalších služieb cestovného ruchu.
  2. Na všetky záležitosti, ktoré nie sú uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka a Zákona o právach spotrebiteľov z 30. marca 2014. Je potrebné vziať do úvahy, že eSky.pl poskytuje služby aktuálnej transakcie s odkazom na objednávku prostredníctvom užívateľských služieb tretích strán. Návrat alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné iba v prípade, že strana poskytujúca služby výrazne poskytla také možnosti. Technické služby, ktorých účelom je poskytovať služby pre klientov, sú k dispozícii na území Slovenska.
  3. eSky.pl nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne klientovi v prípade, že sa cesta neuskutoční kvôli štrajku zamestnancov leteckých spoločností, zamestnancov letísk alebo v prípade iných udalostí: štrajk zamestnancov železnice, hotelového personálu atď. Prípadne tých, ktoré vznikli ako výsledok vyššej moci, kde eSky.pl nie je ani poskytovateľom služieb ani poradcom pri výbere niektorej z ponúk, ale pôsobí ako prevádzkovateľ Rezervačného systému.

Rezervácie hotelov

Všeobecné obchodné podmienky – Rezervácie hotelov

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Spoločnosť eSky nie je stranou zmlúv o poskytovaní hotelierskych služieb ani iných, s nimi spojených zmlúv, uzatváraných prostredníctvom Rezervačného systému, keďže v ponuke vždy konkrétne uvádza a definuje poskytovateľa služieb, ktorý ponúka služby ktoré sú predmetom zmluvy. Zmluvy uzatvárané prostredníctvom portálu eSky uvedené vyššie sa uzatvárajú a plnia na základe všeobecných zmluvných podmienok jednotlivých poskytovateľov služieb. Všetky informácie uvedené v ponuke predstavenej na portáli vychádzajú z údajov, ktoré priamo poskytli dodávatelia hotelových služieb. Podmienky rezervácie hotelových služieb poskytovaných prostredníctvom portálu EXPEDIA sú v súlade s pravidlami uvedenými v objednávke a všeobecnými obchodnými podmienkami – https://developer.ean.com/terms/sk/
  2. Formulácie použité v týchto Všeobecných obchodných podmienkach znamenajú:
   1. Dodávateľ – dodávateľ hotelierskych alebo s nimi spojených služieb, spoločnosť eSky ponúkajúca používateľovi prostredníctvom webovej stránky www.esky.sk a ďalších webových stránok, ktoré patria subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou eSky, svoje služby podrobne opísané v jednotlivých ponukách.
   2. Hotelierske alebo hotelové služby – krátkodobý, všeobecne dostupný prenájom domov, bytov, izieb, miest na prenocovanie, ako aj miest na postavenie stanov alebo automobilových prívesov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb v rámci objektu.
   3. Produktové balíčky – riešenie, ktoré individuálne a samostatne skonfiguroval používateľ počas procesu rezervácie, ktoré predstavuje cestovný balíček pozostávajúci z niekoľkých jednotlivých služieb v rámci využitia prepravnej služby (letecká preprava) a rezervácie hotelierskej služby, spolu s prípadnými doplnkovými službami, dostupné prostredníctvom portálu www.esky.sk.
  3. Predmet úpravy
   Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú pravidlá sprístupňovania hotelových služieb na webovej stránke www.esky.pl, ponúkaných tretími subjektmi používateľom, ktorí chcú vykonať príslušnú rezerváciu.
  4. Spoločnosť eSky používateľovi zabezpečuje:
   1. priamy prístup k hotelierskym službám ktoré ponúkajú dodávatelia, pričom tieto služby sa týkajú objektov, ktorá sa nachádzajú v tuzemsku aj v zahraničí,
   2. možnosť využiť produktové balíčky ľubovoľne a individuálne skonfigurované používateľmi.
  5. V prípade, ak taká povinnosť vyplýva z právnych predpisov, spoločnosť eSky sa zaväzuje uhradiť daň DPH za poskytnuté služby. Okrem toho je spoločnosť eSky povinná zabezpečiť, a to aj z finančnej stránky, dostupnosť jednotlivých položiek balíčkových produktov na svojej webovej stránke.
 2. MOŽNÉ VARIANTY REZERVÁCIE HOTELIERSKYCH SLUŽIEB

  1. V závislosti od ponuky jednotlivých dodávateľov rozlišujeme tieto pravidlá rezervácie a úhrady za hotelierske služby:
   1. rezervácia hotelierskej služby prostredníctvom Rezervačného systému, pričom používateľ zároveň vykoná úhradu v termínoch vyplývajúcich z ponuky objektu priamo v prospech dodávateľa, ktorý objekt ponúka – bez platby v prospech spoločnosti eSky,
   2. rezervácia hotelierskej služby prostredníctvom Rezervačného systému, pričom používateľ zároveň vykoná úhradu v termínoch vyplývajúcich z ponuky objektu v prospech spoločnosti eSky.
  2. Z hľadiska možnosti overenia správnosti uvedených údajov a zabezpečenia platby za vykonanú rezerváciu rozlišujeme:
   1. nezaručenú rezerváciu, ktorú používateľ neuhradil,
   2. zaručenú rezerváciu, ktorú používateľ uhradil alebo prebehlo overenie údajov používateľa podľa pravidiel uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.
 3. ZASIELANIE DOPYTOV A REZERVÁCIÍ HOTELOVÝCH SLUŽIEB

  1. Rezervačný dopyt:
   Používateľ zasiela dopyt týkajúci sa rezervácie hotelierskej služby tak, že si vyberie jednu z dostupných možností – elektronický Rezervačný systém dostupný na www.esky.pl, na iných stránkach, ktoré patria subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou eSky, alebo telefonický kontakt na uvedené telefónne číslo Telefonického centra obsluhy zákazníkov a uvedenie všetkých potrebných údajov v osobnom dotazníku.
  2. Potvrdenie dopytu a ceny:
   1. Používateľ dostane na adresu elektronickej pošty, ktorú uviedol, potvrdenie dopytu obsahujúce okrem čísla rezervácie informáciu o hotelierskej službe, celkovej cene služby a vybranom spôsobe úhrady.
   2. Vykonanie a získanie rezervácie zaväzuje používateľa, aby hoteliersku službu využil.
   3. Cena hotelierskej služby je vyjadrená v EUR alebo inej mene uvedenej vo formulári dopytu. Cena služby zahŕňa, najmä: sadzbu bez DPH, dodatočné poplatky, záverečné upratanie a ďalšie poplatky uvedené v rezervácii.
   4. V prípade, ak rezervovaná služba v súlade s podmienkami rezervácie vyžaduje, aby používateľ uhradil splatnú sumu v prospech spoločnosti eSky, cena služby uvedená v potvrdení rezervácie nie je garantovaná až do okamihu, keď spoločnosť eSky dostane platbu, a to vzhľadom na podmienky stanovené poskytovateľmi hotelových služieb.
   5. Používateľ je pred vykonaním úhrady povinný skontrolovať správnosť údajov uvedených v zaslanom potvrdení.
  3. Objednanie hotelierskej služby:
   1. Používateľ môže podať objednávku pod podmienkou uvedenia pravdivých osobných údajov v Rezervačnom systéme. Pred podaním objednávky má používateľ povinnosť oboznámiť sa a vyjadriť súhlas s týmito obchodnými podmienkami a oboznámiť sa s podmienkami rezervácie služby týkajúcimi sa objektu poskytujúceho službu, ktorý si vybral používateľ.
   2. Pochopenie podmienok rezervácie pomôže používateľovi vybrať si cenovo najvýhodnejšiu službu a zároveň umožní minimalizovať náklady v prípade zrušenia objednávky.
   3. Po prijatí oznámenia o rezervácii môže spoločnosť eSky kontaktovať používateľa na účel overenia údajov používateľa a potvrdenia ponuky. V prípade, ak nie je možné skontaktovať sa s používateľom, spoločnosť eSky nenesie zodpovednosť za úspešné prijatie rezervácie dodávateľom, v súlade s obsahom zaslaného oznámenia, s výnimkou prípadu, ak bola vykonaná zaručená rezervácia v zmysle bodu V ods. 2 b týchto Všeobecných obchodných podmienok.
   4. Každú rezerváciu/oznámenie predkladá spoločnosť eSky v mene používateľa danému dodávateľovi ako deklaráciu objednávky.
   5. Hotel má právo zrušiť rezerváciu v prípade, ak sa používateľ neprihlási v objekte, ktorý službu ponúka, v deň začiatku služby. Čas a podmienky zrušenia sú uvedené v podrobných podmienkach rezervácie objektu, ktorý službu ponúka.
  4. Potvrdenie rezervácie.
   Vytlačené potvrdenie podania rezervácie („hotelový voucher“) zaslané na adresu elektronickej pošty predstavuje spolu s prípadným, včas uhradeným požadovaným poplatkom objednávku hotelierskej služby.
  5. Zvýhodnená tarifa hotelov z ponuky portálu EXPEDIA
   V prípade leteniek zakúpených prostredníctvom Rezervačného systému si môže používateľ dokúpiť v rámci zvýhodnenej tarify hoteliersku službu, pod podmienkou, že čas pobytu a krajina pobytu v prípade spiatočných leteniek spadá do obdobia medzi príletom a odletom, a v prípade jednosmerných leteniek do obdobia 14 dní odo dňa príletu. V prípade nesplnenia uvedených podmienok alebo absencie dostupných služieb z ponuky portálu Expedia sa zvýhodnená tarifa neuplatňuje.
 4. SPÔSOBY PLATBY

  1. Spôsoby platby:
   1. V prípade, ak sa má úhrada za službu vykonať pred príchodom do objektu priamo v prospech dodávateľa, ponuka obsahuje podrobné údaje potrebné na vykonanie príslušných platieb.
   2. V prípade, ak v súlade s ponukou, ktorá sa týka daného objektu, sa má platba za službu vykonať pred príchodom do objektu v prospech spoločnosti eSky, prijímajú sa tieto spôsoby úhrady za hotelové/hotelierske služby:
    • platba elektronickým platobným nástrojom,
    • platba prostredníctvom tuzemskej platobnej inštitúcie, ktorej ponuku spoločnosť eSky sprístupnila na portáli a v súlade s podmienkami stanovenými predmetnou inštitúciou.
   3. Uprednostňovaný spôsob úhrady si používateľ vyberie v osobnom dotazníku Rezervačného systému, pričom:
    • Platba elektronickým platobným nástrojom.
     Používateľ Rezervačného systému online vykonáva nákup pomocou platobnej karty VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express alebo iným elektronickým platobným nástrojom uvedeným v zákone o platobných službách. (Z. z. z roku 2011, č. 199, polož. 1175, v znení neskorších predpisov).
   4. Nákupná transakcia pomocou elektronických platobných nástrojov je bezpečnou transakciou.
   5. Ak si používateľ ako spôsob úhrady vyberie „platobnú kartu“, je povinný vyplniť v osobnom dotazníku Rezervačného systému polia, ktoré obsahujú údaje o platobnej karte, ktorú používa (napr.: druh karty, číslo karty a dátum platnosti, kód CVV/CVC). Po oznámení rezervácie Rezervačný systém spoločnosti eSky automaticky autorizuje kreditnú kartu, a následne ju zaťaží sumou splatnou za zakúpené služby (týka sa len rezervácií hradených v prospech spoločnosti eSky).
   6. Pozor! Uvedenie chybných údajov platobnej karte (napr. chybné číslo alebo dátum platnosti) má za následok zamietnutie dopytu Rezervačným systémom.
  2. Po zrealizovaní platby (zaťaženie karty) a jej zaúčtovaní systém automaticky vytvorí a odošle na adresu elektronickej pošty, ktorú uviedol používateľ, voucher potvrdzujúci nákup hotelovej služby. Voucher predstavuje doklad o kúpe hotelovej služby, ktorým sa používateľ musí preukázať v okamihu využitia služby v hoteli.
 5. PODMIENKY ZRUŠENIA REZERVÁCIE/OBJEDNÁVKY

  1. Zrušenie rezervácie/objednávky. Na rezerváciu hotelierskej/hotelovej služby sa vzťahujú podmienky odstúpenia uvedené na stránke rezervácií daného dodávateľa.
  2. Zrušenie v prípade neidentifikovaného používateľa.
   S cieľom predísť zneužitiam v Rezervačnom systéme a nezaťažovať dodávateľov falošnými alebo fingovanými rezerváciami si spoločnosť eSky vyhradzuje právo zrušiť v jednotlivých prípadoch nezaručené rezervácie, pokiaľ nemá možnosť kontaktovať používateľa na telefónnom čísle, ktoré uviedol. V takých prípadoch nemá používateľ nárok na využitie hotelierskej služby. To isté platí v prípade, ak spoločnosť eSky získa informáciu, že sa z e-mailovej adresy, ktorú uviedol používateľ, v minulosti vykonávali rezervácie, ktoré neboli využité, alebo ak spätné správy, ktoré rovnakou cestou zaslala spoločnosť eSky, ostanú bez odpovede. S cieľom predísť zrušeniu rezervácie v dôsledku podozrenia, že daná rezervácia bola vykonaná s úmyselným zámerom nevyužiť ju, má používateľ možnosť urobiť zaručenú rezerváciu prostredníctvom uvedenia čísla svojej platobnej karty. Zákazník môže byť požiadaný, aby zaslal naskenovanú kartu a doklad totožnosti a vyplnený formulár UCCCF na účel overenia správnosti transakcie.
 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Používateľ súhlasí s odoslaním svojich osobných údajov a vyhlasuje, že má súhlas iných osôb, v mene a na účet ktorých robí rezerváciu, so spracovaním údajov týchto osôb, spoločnosťou eSky dodávateľom na účel realizácie procesu rezervácie a ponúkania používateľom prípadnej podpory po predaji v oblasti objednanej služby prostredníctvom webovej stránky spoločnosti eSky.
  2. Prípadné nároky používateľov a žiadosti o odškodnenie za škody, ktoré im vznikli, sa musia uplatňovať a realizovať voči príslušným dodávateľom. Spoločnosť eSky zodpovedá za nenáležité vykonanie sprostredkovateľskej služby.
  3. Úlohou spoločnosti eSky a ďalších spoločností, ktoré s ňou spolupracujú v oblasti poskytovania databáz údajov o hotelierskych objektoch dodávateľov, je poskytnúť používateľovi prístup k priamym ponukám, ktoré prezentujú jednotliví dodávatelia.
  4. Informácie o hoteloch a štandardoch ich služieb.
   Medzinárodná klasifikácia hotelov založená na systéme hviezdičiek predstavuje nezáväznú informáciu o štandarde daného hotela. Informácie o hoteloch dostupné v Rezervačnom systéme spoločnosti eSky vychádzajú z vlastného hodnotenia daného hotela.
  5. V snahe zabrániť neoprávnenému použitiu kreditnej karty si spoločnosť eSky vyhradzuje právo dodatočného overenia za účelom potvrdenia údajov o oprávnenom držiteľovi kreditnej karty alebo potvrdenia o tom, že držiteľ kreditnej karty vydal súhlas na zaplatenie sumy za rezerváciu.

Sledovanie batožiny

Obchodné podmienky – sledovanie batožín (verzia: 1.0)

 1. Spoločnosť eSky prenajíma reklamné plochy spoločnosti BLUE RIBBON BAGS, LLC, spoločnosti podľa zákonov štátu Delaware, so sídlom v USA, 119 West 40th Street, New York, NY 10018i, ktorá poskytuje služby podľa pravidiel uvedených v obchodných podmienkach služieb tohto subjektu https://www.blueribbonbags.com/ServiceAgreement. Spoločnosť eSky môže v spolupráci s BRB počas telefonickej obsluhy rezervácie alebo iných služieb informovať o možnosti zakúpenia doplnkovej služby sledovania batožín.