Menu

Politika ochrany súkromia

 1. Politika koláčikov (súborov cookies)

  1. Spoločnosť eSky.pl S.A., so sídlom na adrese: Pl. Jagiellońskim 8, 26-600 Radom, Poľsko, zapísaná do Štátneho súdneho registra vedeného Oblastným súdom pre hlavné mesto Varšava, 14. ekonomické oddelenie, pod číslom KRS 0000383663, DIČ PL: 9481987199, so základným imaním vo výške 990 471 PLN, ďalej len „Operátor“, zaručuje Používateľom webových stránok právo výberu v rozsahu sprístupňovania informácií, ktoré sa ich týkajú. Operátor informuje, že na webových stránkach využíva technológiu koláčikov (súborov cookies) a geolokalizácie.
  2. Koláčiky (súbory cookies) sú malé textové súbory odosielané webovými servermi a ukladané na zariadeniach Používateľov. Predvolené parametre koláčikov (súborov cookies) sú nastavené tak, že k informáciám, ktoré sú zapísané v koláčikoch, má prístup iba server, ktorý dané koláčiky vytvoril.
  3. Koláčiky (súbory cookies) sa využívajú na zbieranie informácií, ktoré súvisia s používaním Služby Používateľom. Koláčiky (súbory cookies) okrem iného umožňujú:
   1. udržiavať reláciu Používateľa (po prihlásení), vďaka čomu Používateľ nemusí po otvorení každej podstránky Služby opätovne zadávať svoje používateľské meno a heslo;
   2. prispôsobovať obsah stránok Služby podľa preferencií Používateľa, ako aj optimalizovať používanie webových stránok; tieto súbory umožňujú predovšetkým rozpoznať dané zariadenie Používateľa a príslušne zobraziť webovú stránku, prispôsobiť ju individuálnym potrebám Používateľa, ako aj používanému zariadeniu;
   3. zbierať anonymné sumárne štatistické údaje, ktoré pomáhajú lepšie spoznať spôsoby, akými Používatelia Službu používajú. Umožňuje to zlepšovať Službu, jej štruktúru a obsah v súlade s očakávaniami Používateľov.
  4. Služba používa dva základné typy koláčikov (súborov cookies): „relačné“ (session cookies) a „permanentné“ (persistent cookies). Relačné koláčiky sú dočasné súbory, ktoré sú na koncovom zariadení Používateľa uložené iba dovtedy, kým sa Používateľ neodhlási, kým nezatvorí webovú stránku alebo kým nezatvorí aplikáciu (webový prehliadač). Permanentné koláčiky sú na koncovom zariadení Používateľa uložené určitý čas, ktorý je nastavený v parametroch permanentných koláčikov (súborov cookies), alebo až kým ich Používateľ sám nevymaže.
  5. Spoločnosť eSky.pl S.A. využíva v rámci Služby aj mechanizmy externých subjektov, partnerov, poskytovateľov reklamy, predovšetkým sú to sociálne funkcie Facebook a Google, čo priamo súvisí s ukladaním koláčikov (súborov cookies) týchto subjektov na koncovom zariadení Používateľa.
  6. V prípade, že softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) má predvolene povolené ukladanie koláčikov (súborov cookies) na koncovom zariadení, môžu Používatelia kedykoľvek zmeniť nastavenia týkajúce sa koláčikov (súborov cookies) v nastaveniach používaného prehliadača (týka sa to všetkých typov koláčikov) alebo môžu tieto súbory kedykoľvek zo svojich zariadení vymazať. V prípade geolokačných služieb Používateľ vyjadruje súhlas priamo odsúhlasením nastavení prehliadača.
  7. Obmedzenie používania koláčikov (súborov cookies) môže ovplyvniť niektoré funkcie, ktoré sú dostupné na webových stránkach Služby, alebo môže úplne znemožniť ich používanie.
  8. Koláčiky (súbory cookies) nikdy neobsahujú osobné údaje Používateľov.
  9. Informácie uchovávané vo forme koláčikov (súborov cookies) alebo získanie prístupu k nim nespôsobuje zmeny konfigurácie koncového zariadenia Používateľa ani softvéru, ktoré je na danom zariadení nainštalovaný.
 2. Politika ochrany osobných údajov

  1. Z nasledujúceho textu (Politika ochrany osobných údajov, ďalej len „Politika OOÚ“) sa okrem iného dozviete, na aké účely a ciele a ako dlho spoločnosť eSky.pl S.A. (ďalej len „Správca údajov“) bude spracúvať vaše osobné údaje. Dozviete sa, ktoré kategórie subjektov môžu mať prístup k vašim osobným údajom, a aj to, na čo máte v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov právo. Pripravená Politika úzko súvisí s nevyhnutnosťou prispôsobiť ju novým požiadavkám na spracovávanie osobných údajov, ktoré vyplývajú z predpisov EÚ o ochrane osobných údajov, t. j. z nariadenia 2016/679, tzv. GDPR (ďalej len „Nariadenie“).
  2. Politika OOÚ je súčasťou Politiky ochrany osobných údajov a súkromia spoločnosti eSky.pl S. A., ktorá tiež upravuje záležitosti súvisiace s používaním koláčikov (súborov cookies).
  3. Politika OOÚ sa týka údajov zhromažďovaných prostredníctvom webovej stránky a mobilnej aplikácie, ako aj prostredníctvom kontaktu so zákazníckym centrom.
  4. Správcom vašich osobných údajov spracúvaných na účely uvedené vyššie je spoločnosť eSky.pl S.A. so sídlom na adrese:

   Pl. Jagielloński 8, Radom, Poľsko,

   telefón: +40 311 005 000 – na telefonické hovory z mobilných telefónov a zo zahraničia,

   e-mail: iod@esky.com.

  5. Správca údajov povolal Inšpektora ochrany osobných údajov (ďalej len „Inšpektor“). S Inšpektorom sa môžete skontaktovať vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia so spracovávaním vašich osobných údajov, ako aj v prípade pochybností o vašich právach. Inšpektor je povinný zachovávať tajomstvo a/alebo dôvernosť v rozsahu ním vykonávaných úloh – v súlade s legislatívou EÚ a miestnou legislatívou.
    

   Inšpektor ochrany osobných údajov: Grzegorz Gawin,

   e-mail: iod@esky.com.

  6. Inšpektor plní nasledujúce úlohy:
   1. informovať Správcu údajov a zamestnancov, ktorí spracúvajú osobné údaje, o povinnostiach, ktoré majú na základe Nariadenia, ako aj iných predpisov EÚ alebo predpisov členských štátov o ochrane osobných údajov, a radiť im v tejto veci;
   2. monitorovať dodržiavanie GDPR, iných predpisov EÚ alebo členských štátov o ochrane osobných údajov, ako aj politík Správcu údajov alebo subjektov, ktoré spracúvajú osobné údaje, čo sa týka ochrany osobných údajov, vrátane rozdeľovania povinností, realizovať aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia v tomto rozsahu, školiť personál, ktorý sa podieľa na spracovávaní osobných údajov, ako aj vykonávať s tým súvisiace kontroly a audity;
   3. na požiadanie udeľovať odporúčania týkajúce sa hodnotenia následkov na ochranu údajov, ako aj monitorovať ich vykonávanie;
   4. spolupracovať s dozorným orgánom;
   5. plniť funkciu kontaktného miesta pre dozorný orgán v záležitostiach súvisiacich so spracovávaním osobných údajov vrátane účasti na predchádzajúcich konzultáciách, o ktorých hovorí článok 36, ako aj v príslušných prípadoch viesť konzultácie vo všetkých iných súvisiacich záležitostiach.
  7. Správca údajov zaručuje, že bude vaše osobné údaje spracovávať výhradne na konkrétne, jasné a právne opodstatnené účely a ciele a že ich ďalej nebude spracovávať inak než na účely a ciele uvedené vyššie. Účel spracovania osobných údajov je dôvod, prečo sa vaše osobné údaje spracovávajú. Ak Správca údajov bude chcieť spracovávať vaše osobné údaje na iné účely, ktoré nie sú vymenované vyššie, bude Vás o tomto novom účele samostatne informovať. V nasledujúcej tabuľke sú predstavené ciele spracúvania osobných údajov.
   Cieľ Vysvetlenie Právny základ Trvanie spracovávania (kedy sa vaše údaje vymažú)
   Založenie účtu v Službe v súlade s podmienkami (ďalej len „Podmienky“). V tomto prípade ide o spracúvanie údajov v rozsahu nevyhnutnom na to, aby bolo možné založiť účet v Službe www.esky.sk a používať ho, a to okrem iného na kontrolu správnosti údajov alebo prezeranie zrealizovaných transakcií. Založenie účtu prebieha automaticky. V prípade problémov so založením účtu sa môžete obrátiť na zákaznícke centrum. Právo na založenie účtu má každý Používateľ bez vstupného overovania. Článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
   a článok 22 ods. 2 písmeno a.) GDPR.
   Počas obdobia poskytovania služieb účtu, ak účet nebude v Službe založený alebo po odstránení účtu sa údaje budú archivovať a nebudú sa používať okrem účelov súvisiacich s trestným stíhaním, obhajobou alebo na určenie vzájomných požiadaviek a nárokov.
   Uzatvorenie dohody o poskytovaní služieb podľa Podmienok. Bez ohľadu na to, či ste si založili účet v Službe www.esky.sk, či ste nezaregistrovaný Používateľ, si môžete objednať Službu podľa Podmienok, napr. rezervovať letenku alebo hotel. Osobné údaje, ktoré sa budú pri objednávaní služby zhromažďovať, sa budú spracovávať (vrátane napr. sprístupnenia leteckým spoločnostiam a iným poskytovateľom) na to, aby sa mohla Služba zrealizovať.

   Dohoda sa môže uzatvoriť aj prostredníctvom zákazníckeho centra Správcu údajov.

   Dohoda sa uzatvára automaticky.

   Právo na uzatvorenie dohody má každý Používateľ bez vstupného overovania.
   Článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR a článok 22 ods. 2 písmeno a) GDPR. Počas obdobia poskytovania služby a až do okamihu premlčania vzájomných požiadaviek a nárokov, ak by sa neuzavrela dohoda a nebola by poskytnutá Služba podľa Podmienok, alebo po skončení poskytovania Služby sa údaje budú archivovať a nebudú sa používať okrem účelov súvisiacich s trestným stíhaním, obhajobou alebo na určenie vzájomných požiadaviek a nárokov.
   Realizácia dohody o poskytovaní služieb podľa Podmienok. Bez ohľadu na to, či ste si založili účet v Službe www.esky.sk, či ste nezaregistrovaný Používateľ, si môžete objednať Službu podľa Podmienok, napr. rezervovať letenku alebo hotel. Osobné údaje, ktoré sa budú zhromažďovať pri objednávaní Služby, sa budú spracovávať (vrátane napr. sprístupnenia leteckým spoločnostiam a iným poskytovateľom) na to, aby sa mohla plniť dohoda.
   Počas objednávania Služby môžete vybrať dodatočné možnosti (podľa Podmienok), ak si vyberiete tieto možnosti, budú sa vaše údaje uchovávať aj na účely súvisiace s poskytnutím týchto dodatočných služieb.

   Dohoda sa plní automaticky, ibaže sa Služba realizuje prostredníctvom zákazníckeho centra.

   Právo na prijatie Služby má každý používateľ bez vstupného overovania.
   Článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR a článok 22 ods. 2 písmeno a) GDPR. Počas obdobia poskytovania Služby a až do okamihu premlčania vzájomných požiadaviek a nárokov, ak by sa neuzatvorila dohoda a neposkytovala sa Služba podľa Podmienok, alebo po skončení poskytovania Služby sa údaje budú archivovať a nebudú sa používať okrem účelov súvisiacich s trestným stíhaním, obhajobou alebo na určenie vzájomných požiadaviek a nárokov.
   Na účely realizácie marketingu služieb eSky. Ak sa bude marketing realizovať vo forme posielania e-mailových správ, požiadame vás o vyjadrenie dodatočného súhlasu – pozri nižšie. V tomto prípade sa použijú osobné údaje získané prostredníctvom vášho účtu, tzn. počas realizácie transakcie a vykonávania Služby a počas tohto obdobia. Uvedený cieľ sa môže realizovať aj zobrazovaním personalizovanej reklamy na základe profilovania. Profilovanie podľa GDPR označuje ľubovoľnú formu automatického spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na využívaní osobných údajov na hodnotenie niektorých osobných charakteristík fyzickej osoby, predovšetkým na vykonávanie analýz a prognóz aspektov, ktoré sa týkajú efektov činnosti tejto fyzickej osoby, jej ekonomickej situácie, zdravia, individuálnych preferencií, záujmov, dôveryhodnosti, správania, polohy alebo premiestňovania sa. Článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR Kým nebude podaná námietka a po podaní námietky výhradne na účely obhajoby voči nárokom (až do okamihu uplynutia premlčacej lehoty týkajúcej sa porušenia osobného dobra).
   Na realizáciu verejnoprávnych povinností (napr. daňových) v súvislosti s uzatvorením dohody o poskytovaní služieb podľa Podmienok. Ide o realizáciu povinností Správcu údajov na základe platnej legislatívy. Článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR Kým neuplynie premlčacia lehota verejnoprávnych záväzkov (okrem iného daňových).
   Na zaistenie bezpečnosti Služby. Ide okrem iného o predchádzanie neoprávneným prístupom ku komunikačnej sieti a šíreniu škodlivých kódov, o prerušovanie útokov typu „odmietnutie služby“ a predchádzanie poškodeniu počítačových systémov a komunikačných systémov. Článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR Až kým nebude podaná účinná námietka (pozri nižšie) alebo až kým neuplynie premlčacia lehota vzájomných požiadaviek a nárokov, napr. v súvislosti s porušením bezpečnostných pravidiel v rámci Služby –> podľa toho, ktorá udalosť nastane ako prvá.
   Na realizáciu štatistických analýz vrátane finančných, pričom výsledky týchto prieskumov sa využívajú na zlepšovanie služieb poskytovaných Správcom údajov. Analýza sa robí ručne. Cieľom analýzy je identifikácia transakcií, v rámci ktorých sa porušila dohoda (bez zámeru úhrady), na účely vymáhania práv Správcom údajov. Článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR Až kým nebude podaná účinná námietka alebo až kým neuplynie premlčacia lehota vzájomných požiadaviek a nárokov, napr. v súvislosti s porušením bezpečnostných pravidiel v rámci Služby –> podľa toho, ktorá udalosť nastane ako prvá.
   Na posielanie informačného letáka. V tomto prípade budete vyzvaný o vyjadrenie dodatočného súhlasu a uvedenie e-mailovej adresy. Použijú sa osobné údaje získané prostredníctvom vášho účtu, tzn. počas realizácie transakcie a vykonávania Služby a počas tohto obdobia. Uvedený cieľ sa môže realizovať aj zobrazovaním personalizovanej reklamy na základe profilovania. Profilovanie podľa GDPR označuje ľubovoľnú formu automatického spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na využívaní osobných údajov na hodnotenie niektorých osobných charakteristík fyzickej osoby, predovšetkým na vykonávanie analýz a prognóz aspektov, ktoré sa týkajú efektov činnosti tejto fyzickej osoby, jej ekonomickej situácie, zdravia, individuálnych preferencií, záujmov, dôveryhodnosti, správania, polohy alebo premiestňovania sa. Článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR Kým sa súhlas nezruší a po zrušení súhlasu výhradne na obhajobu voči požiadavkám a nárokom (do okamihu uplynutia premlčacej lehoty týkajúcej sa porušenia osobného dobra).
   Na posielanie „informácií o akciových cenách“. V tomto prípade vás vyzveme na vyjadrenie dodatočného súhlasu a uvedenie e-mailovej adresy. Použijú sa osobné údaje získané prostredníctvom vášho účtu, tzn. počas realizácie transakcie a vykonávania Služby a počas tohto obdobia. Uvedený cieľ sa môže realizovať aj zobrazovaním personalizovanej reklamy na základe profilovania. Profilovanie podľa GDPR označuje ľubovoľnú formu automatického spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na využívaní osobných údajov na hodnotenie niektorých osobných charakteristík fyzickej osoby, predovšetkým na vykonávanie analýz a prognóz aspektov, ktoré sa týkajú efektov činnosti tejto fyzickej osoby, jej ekonomickej situácie, zdravia, individuálnych preferencií, záujmov, dôveryhodnosti, správania, polohy alebo premiestňovania sa. Článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR Kým sa súhlas nezruší a po zrušení súhlasu výhradne na obhajobu voči požiadavkám a nárokom (do okamihu uplynutia premlčacej lehoty týkajúcej sa porušenia osobného dobra).
   Na zobrazovanie tzn. web push. V tomto prípade budete vyzvaný na vyjadrenie dodatočného súhlasu. Pri web push sa v adrese prehliadača zobrazí informácia s otázkou, či Používateľ vyjadruje súhlas na prijímanie upozornení typu web push. Používateľ môže s takým spôsobom upozorňovania súhlasiť alebo ho môže odmietnuť. Obsah upozornení vytvára daný webový prehliadač bez možnosti zásahu. Článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR Kým sa súhlas nezruší a po zrušení súhlasu výhradne na obhajobu voči požiadavkám a nárokom (do okamihu uplynutia premlčacej lehoty týkajúcej sa porušenia osobného dobra).
   Na geolokačné účely na potreby prezentácie personalizovanej reklamy. V tomto prípade budete vyzvaný na vyjadrenie dodatočného súhlasu. Článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR Kým sa súhlas nezruší a po zrušení súhlasu výhradne na obhajobu voči požiadavkám a nárokom (do okamihu uplynutia premlčacej lehoty týkajúcej sa porušenia osobného dobra).
   Na vykonávanie povinností, ktoré súvisia s realizáciou práv podľa GDPR. V tomto prípade sa budú údaje spracovávať výhradne v rozsahu nevyhnutnom na identifikáciu a overenie identity žiadajúcej osoby. Článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR Na obhajobu voči nárokom do okamihu uplynutia premlčacej lehoty týkajúcej sa porušenia osobného dobra.
   Na účely vymáhania, určenia alebo obhajoby voči požiadavkám a nárokom, ktoré súvisia s:
   - vykonávaním Služby podľa Podmienok (vrátane posudzovania reklamácií);
   - vykonávaním povinností vyplývajúcich z predpisov GDPR (na dokázanie zhody s predpismi (legálnosti).
   V tomto prípade sa budú údaje spracovávať výhradne v rozsahu nevyhnutnom na vymáhanie, určenie alebo obhajobu voči požiadavkám a nárokom. Článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR Počas premlčacej lehoty týkajúcej sa tak požiadaviek a nárokov voči Správcovi údajov, ako aj požiadaviek a nárokov Správcu údajov.
   Archivovanie a spracovávanie otázok v rámci služby eSky Assistant. Spracovanie osobných údajov je potrebné k overeniu často kladených otázok a prispieva tiež k poskytovaniu vylepšených služieb, vrátane aktualizovaných odpovedí na často kladené otázky. Článok 6 odsek 1 písm. b) a článok 6 odsek 1 písm. f) (s ohľadom na vylepšenie kvality poskytovaných služieb v súlade s informáciami, ktoré poskytnú zákazníci). Počas doby plynutia služby a do uplynutia premlčacej lehoty. Ak sa ale platnosť zmluvy neskončila a služba nebola poskytnutá v súlade s dohodnutými podmienkami, údaje budú archivované a nepoužijú sa na iné účely ako tie, ktoré súvisia s podaním, uplatňovaním alebo obhajovaním protinárokov.
  8. Ak sa vaše osobné údaje budú spracovávať na základe súhlasu, môžete ho kedykoľvek zrušiť. Súhlas môžete zrušiť v sídle Správcu údajov alebo prostredníctvom príslušného formulára na webovej stránke www.esky.sk (záložka Kontakt). Zrušenie súhlasu neovplyvňuje legálnosť spracovania údajov, ktoré prebiehalo do momentu zrušenia súhlasu. V prípade zrušenia súhlasu Správca údajov stanoví, či je spracovávanie osobných údajov aj naďalej opodstatnené a legálne. V takomto prípade môže byť ďalšie spracovávanie údajov potrebné na obhajobu voči požiadavkám (napr. vykázaním, že právo na zrušenie súhlasu bolo splnené) a iba v rozsahu nevyhnutnom na tento cieľ.
  9. Pripomíname, že vždy, keď sa budú osobné údaje spracovávať na základe článku 6 ods. 1 písmena f) GDPR (pozri vyššie), tzn. v prípade tzv. opodstatneného záujmu Správcu údajov, môžete kedykoľvek podať námietku – z príčin súvisiacich so špeciálnou situáciou – voči spracovávaniu osobných údajov. Po podaní námietky Správca údajov už nebude môcť spracovávať dané osobné údaje, ibaže dokáže, že existujú vážne právne opodstatnené dôvody na ich spracovávanie, nadradené záujmom, právam a slobode osoby, ktorej sa dané údaje týkajú, alebo dôvody na určenie, vymáhanie alebo obhajobu voči požiadavkám a nárokom.

   Čo je podstatné, v prípade spracovávania osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písmena f) GDPR (pozri vyššie) na účely marketingu služieb eSky nie je potrebné zdôvodňovať podanie námietky špeciálnou situáciou a po podaní námietky Správca údajov už nebude môcť spracovávať osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písmena f) GDPR na účely marketingu služieb eSky v rozsahu, v akom sa tieto údaje na tento účel spracovávali.

   Námietku môžete podať v sídle Správcu údajov alebo prostredníctvom príslušného formulára na webovej stránke www.esky.sk (záložka Kontakt).
  10. Okrem práva na zrušenie súhlasu a podanie námietky máte právo na prístup k svojim údajom vrátane práva získať kópiu týchto údajov, právo na prenesenie týchto údajov, právo na opravu alebo odstránenie týchto údajov, právo obmedziť spracúvanie týchto údajov, ako aj právo na to, aby ste nepodliehali rozhodnutiu založenom výhradne na automatickom spracovávaní vrátane profilovania a spôsobujúcom právne následky alebo na ne vplývajúcim podobným spôsobom.
   Uvedené práva si môžete uplatniť v sídle Správcu údajov alebo prostredníctvom príslušného formulára na webovej stránke www.esky.sk (záložka Kontakt).
   Údaje môžete opraviť aj po prihlásení na svoj účet.
   Kedykoľvek po prihlásení do Používateľskej zóny môžete svoj účet odstrániť podľa Podmienok alebo podaním príslušnej žiadosti v sídle Správcu údajov alebo prostredníctvom príslušného formulára na webovej stránke www.esky.sk (záložka Kontakt).
  11. Osobné údaje budeme získavať priamo od vás (cez používateľský účet, pri uzatváraní transakcií ap.). Údaje sa môžu získavať z iných zdrojov výhradne na poskytovanie Služby. Ide o informácie od subjektov, ktoré realizujú Službu, ktorú ste si objednali (letecké spoločnosti, hotely a pod.). Rozsah údajov bude zahŕňať výhradne informácie nevyhnutné na potvrdenie úhrady objednávky.
  12. Poskytnutie osobných údajov je vždy dobrovoľné, avšak je nevyhnutné na realizáciu uvedených cieľov.
  13. Osobné údaje spracovávané na účely poskytovania Služby podľa Podmienok sú sprístupnené subjektom (vrátane subdodávateľov), ktoré poskytujú Službu vybranú Používateľom, napr. leteckým spoločnostiam, hotelom, poisťovniam, platobným ústavom, GDS (Global Distribution System) ap. Bez ohľadu na cieľ spracovania osobných údajov môžu mať prístup k vašim osobným údajom výhradne oprávnení zamestnanci a subdodávatelia Správcu údajov, s ktorými Správca údajov uzatvoril príslušné dohody o zverení údajov (v prípade, že chcete získať podrobné informácie, skontaktujte sa s Inšpektorom ochrany osobných údajov).