Menu

Politika ochrany súkromia

 1. Politika koláčikov (súborov cookies)

  1. Spoločnosť eSky.pl S.A., so sídlom v Katoviciach (40-265), na ul. Murckowska 14A, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Katowice - Wschód v Katoviciach, 8. obchodná divízia Národného súdneho registra pod referenčným číslom (KRS) 0000383663, DIČ PL: 9481987199, so základným imaním vo výške 1 060 877,50 PLN, ďalej len „Operátor“, zaručuje Používateľom webových stránok právo výberu v rozsahu sprístupňovania informácií, ktoré sa ich týkajú. Operátor informuje, že na webových stránkach využíva technológiu koláčikov (súborov cookies) a geolokalizácie.
  2. Koláčiky (súbory cookies) sú malé textové súbory odosielané webovými servermi a ukladané na zariadeniach Používateľov. Predvolené parametre koláčikov (súborov cookies) sú nastavené tak, že k informáciám, ktoré sú zapísané v koláčikoch, má prístup iba server, ktorý dané koláčiky vytvoril.
  3. Koláčiky (súbory cookies) sa využívajú na zbieranie informácií, ktoré súvisia s používaním Služby Používateľom. Koláčiky (súbory cookies) okrem iného umožňujú:
   1. udržiavať reláciu Používateľa (po prihlásení), vďaka čomu Používateľ nemusí po otvorení každej podstránky Služby opätovne zadávať svoje používateľské meno a heslo;
   2. prispôsobovať obsah stránok Služby podľa preferencií Používateľa, ako aj optimalizovať používanie webových stránok; tieto súbory umožňujú predovšetkým rozpoznať dané zariadenie Používateľa a príslušne zobraziť webovú stránku, prispôsobiť ju individuálnym potrebám Používateľa, ako aj používanému zariadeniu;
   3. zbierať anonymné sumárne štatistické údaje, ktoré pomáhajú lepšie spoznať spôsoby, akými Používatelia Službu používajú. Umožňuje to zlepšovať Službu, jej štruktúru a obsah v súlade s očakávaniami Používateľov.
  4. Služba používa dva základné typy koláčikov (súborov cookies): „relačné“ (session cookies) a „permanentné“ (persistent cookies). Relačné koláčiky sú dočasné súbory, ktoré sú na koncovom zariadení Používateľa uložené iba dovtedy, kým sa Používateľ neodhlási, kým nezatvorí webovú stránku alebo kým nezatvorí aplikáciu (webový prehliadač). Permanentné koláčiky sú na koncovom zariadení Používateľa uložené určitý čas, ktorý je nastavený v parametroch permanentných koláčikov (súborov cookies), alebo až kým ich Používateľ sám nevymaže.
  5. Spoločnosť eSky.pl S.A. využíva v rámci Služby aj mechanizmy externých subjektov, partnerov, poskytovateľov reklamy, predovšetkým sú to sociálne funkcie Facebook a Google, čo priamo súvisí s ukladaním koláčikov (súborov cookies) týchto subjektov na koncovom zariadení Používateľa.
  6. V prípade, že softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) má predvolene povolené ukladanie koláčikov (súborov cookies) na koncovom zariadení, môžu Používatelia kedykoľvek zmeniť nastavenia týkajúce sa koláčikov (súborov cookies) v nastaveniach používaného prehliadača (týka sa to všetkých typov koláčikov) alebo môžu tieto súbory kedykoľvek zo svojich zariadení vymazať. V prípade geolokačných služieb Používateľ vyjadruje súhlas priamo odsúhlasením nastavení prehliadača.
  7. Obmedzenie používania koláčikov (súborov cookies) môže ovplyvniť niektoré funkcie, ktoré sú dostupné na webových stránkach Služby, alebo môže úplne znemožniť ich používanie.
  8. Koláčiky (súbory cookies) nikdy neobsahujú osobné údaje Používateľov.
  9. Informácie uchovávané vo forme koláčikov (súborov cookies) alebo získanie prístupu k nim nespôsobuje zmeny konfigurácie koncového zariadenia Používateľa ani softvéru, ktoré je na danom zariadení nainštalovaný.
 2. Politika ochrany osobných údajov

  1. Z nasledujúceho textu (Politika ochrany osobných údajov, ďalej len „Politika OOÚ“) sa okrem iného dozviete, na aké účely a ciele a ako dlho spoločnosť eSky.pl S.A. (ďalej len „Správca údajov“) bude spracúvať vaše osobné údaje. Dozviete sa, ktoré kategórie subjektov môžu mať prístup k vašim osobným údajom, a aj to, na čo máte v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov právo. Pripravená Politika úzko súvisí s nevyhnutnosťou prispôsobiť ju novým požiadavkám na spracovávanie osobných údajov, ktoré vyplývajú z predpisov EÚ o ochrane osobných údajov, t. j. z nariadenia 2016/679, tzv. GDPR (ďalej len „Nariadenie“).
  2. Politika OOÚ je súčasťou Politiky ochrany osobných údajov a súkromia spoločnosti eSky.pl S. A., ktorá tiež upravuje záležitosti súvisiace s používaním koláčikov (súborov cookies).
  3. Politika OOÚ sa týka údajov zhromažďovaných prostredníctvom webovej stránky a mobilnej aplikácie, ako aj prostredníctvom kontaktu so zákazníckym centrom.
  4. Správcom vašich osobných údajov spracúvaných na účely uvedené vyššie je spoločnosť eSky.pl S.A. so sídlom na adrese:
   ul. Murckowska 14a, 40-265 Katovice, Poľsko
   e-mail: iod@esky.com.
  5. Správca údajov povolal Inšpektora ochrany osobných údajov (ďalej len „Inšpektor“). S Inšpektorom sa môžete skontaktovať vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia so spracovávaním vašich osobných údajov, ako aj v prípade pochybností o vašich právach. Inšpektor je povinný zachovávať tajomstvo a/alebo dôvernosť v rozsahu ním vykonávaných úloh – v súlade s legislatívou EÚ a miestnou legislatívou.
     Inšpektor ochrany osobných údajov: Grzegorz Gawin,
   e-mail: iod@esky.com.
  6. Inšpektor plní nasledujúce úlohy:
   1. informovať Správcu údajov a zamestnancov, ktorí spracúvajú osobné údaje, o povinnostiach, ktoré majú na základe Nariadenia, ako aj iných predpisov EÚ alebo predpisov členských štátov o ochrane osobných údajov, a radiť im v tejto veci;
   2. monitorovať dodržiavanie GDPR, iných predpisov EÚ alebo členských štátov o ochrane osobných údajov, ako aj politík Správcu údajov alebo subjektov, ktoré spracúvajú osobné údaje, čo sa týka ochrany osobných údajov, vrátane rozdeľovania povinností, realizovať aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia v tomto rozsahu, školiť personál, ktorý sa podieľa na spracovávaní osobných údajov, ako aj vykonávať s tým súvisiace kontroly a audity;
   3. na požiadanie udeľovať odporúčania týkajúce sa hodnotenia následkov na ochranu údajov, ako aj monitorovať ich vykonávanie;
   4. spolupracovať s dozorným orgánom;
   5. plniť funkciu kontaktného miesta pre dozorný orgán v záležitostiach súvisiacich so spracovávaním osobných údajov vrátane účasti na predchádzajúcich konzultáciách, o ktorých hovorí článok 36, ako aj v príslušných prípadoch viesť konzultácie vo všetkých iných súvisiacich záležitostiach.
  7. Správca údajov zaručuje, že bude vaše osobné údaje spracovávať výhradne na konkrétne, jasné a právne opodstatnené účely a ciele a že ich ďalej nebude spracovávať inak než na účely a ciele uvedené vyššie. Účel spracovania osobných údajov je dôvod, prečo sa vaše osobné údaje spracovávajú. Ak Správca údajov bude chcieť spracovávať vaše osobné údaje na iné účely, ktoré nie sú vymenované vyššie, bude Vás o tomto novom účele samostatne informovať. V nasledujúcej tabuľke sú predstavené ciele spracúvania osobných údajov.
   Cieľ Vysvetlenie Právny základ Trvanie spracovávania (kedy sa vaše údaje vymažú)
   Založenie účtu v Službe v súlade s podmienkami (ďalej len „Podmienky“). V tomto prípade ide o spracúvanie údajov v rozsahu nevyhnutnom na to, aby bolo možné založiť účet v Službe www.esky.sk a používať ho, a to okrem iného na kontrolu správnosti údajov alebo prezeranie zrealizovaných transakcií. Založenie účtu prebieha automaticky. V prípade problémov so založením účtu sa môžete obrátiť na zákaznícke centrum. Právo na založenie účtu má každý Používateľ bez vstupného overovania. Článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
   a článok 22 ods. 2 písmeno a.) GDPR.
   Počas obdobia poskytovania služieb účtu, ak účet nebude v Službe založený alebo po odstránení účtu sa údaje budú archivovať a nebudú sa používať okrem účelov súvisiacich s trestným stíhaním, obhajobou alebo na určenie vzájomných požiadaviek a nárokov.
   Uzatvorenie dohody o poskytovaní služieb podľa Podmienok. Bez ohľadu na to, či ste si založili účet v Službe www.esky.sk, či ste nezaregistrovaný Používateľ, si môžete objednať Službu podľa Podmienok, napr. rezervovať letenku alebo hotel. Osobné údaje, ktoré sa budú pri objednávaní služby zhromažďovať, sa budú spracovávať (vrátane napr. sprístupnenia leteckým spoločnostiam a iným poskytovateľom) na to, aby sa mohla Služba zrealizovať.

   Dohoda sa môže uzatvoriť aj prostredníctvom zákazníckeho centra Správcu údajov.

   Dohoda sa uzatvára automaticky.

   Právo na uzatvorenie dohody má každý Používateľ bez vstupného overovania.
   Článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR a článok 22 ods. 2 písmeno a) GDPR. Počas obdobia poskytovania služby a až do okamihu premlčania vzájomných požiadaviek a nárokov, ak by sa neuzavrela dohoda a nebola by poskytnutá Služba podľa Podmienok, alebo po skončení poskytovania Služby sa údaje budú archivovať a nebudú sa používať okrem účelov súvisiacich s trestným stíhaním, obhajobou alebo na určenie vzájomných požiadaviek a nárokov.
   Realizácia dohody o poskytovaní služieb podľa Podmienok. Bez ohľadu na to, či ste si založili účet v Službe www.esky.sk, či ste nezaregistrovaný Používateľ, si môžete objednať Službu podľa Podmienok, napr. rezervovať letenku alebo hotel. Osobné údaje, ktoré sa budú zhromažďovať pri objednávaní Služby, sa budú spracovávať (vrátane napr. sprístupnenia leteckým spoločnostiam a iným poskytovateľom) na to, aby sa mohla plniť dohoda.
   Počas objednávania Služby môžete vybrať dodatočné možnosti (podľa Podmienok), ak si vyberiete tieto možnosti, budú sa vaše údaje uchovávať aj na účely súvisiace s poskytnutím týchto dodatočných služieb.

   Dohoda sa plní automaticky, ibaže sa Služba realizuje prostredníctvom zákazníckeho centra.

   Právo na prijatie Služby má každý používateľ bez vstupného overovania.
   Článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR a článok 22 ods. 2 písmeno a) GDPR. Počas obdobia poskytovania Služby a až do okamihu premlčania vzájomných požiadaviek a nárokov, ak by sa neuzatvorila dohoda a neposkytovala sa Služba podľa Podmienok, alebo po skončení poskytovania Služby sa údaje budú archivovať a nebudú sa používať okrem účelov súvisiacich s trestným stíhaním, obhajobou alebo na určenie vzájomných požiadaviek a nárokov.
   Na účely realizácie marketingu služieb eSky. Ak sa bude marketing realizovať vo forme posielania e-mailových správ, požiadame vás o vyjadrenie dodatočného súhlasu – pozri nižšie. V tomto prípade sa použijú osobné údaje získané prostredníctvom vášho účtu, tzn. počas realizácie transakcie a vykonávania Služby a počas tohto obdobia. Uvedený cieľ sa môže realizovať aj zobrazovaním personalizovanej reklamy na základe profilovania. Profilovanie podľa GDPR označuje ľubovoľnú formu automatického spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na využívaní osobných údajov na hodnotenie niektorých osobných charakteristík fyzickej osoby, predovšetkým na vykonávanie analýz a prognóz aspektov, ktoré sa týkajú efektov činnosti tejto fyzickej osoby, jej ekonomickej situácie, zdravia, individuálnych preferencií, záujmov, dôveryhodnosti, správania, polohy alebo premiestňovania sa. Článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR Kým nebude podaná námietka a po podaní námietky výhradne na účely obhajoby voči nárokom (až do okamihu uplynutia premlčacej lehoty týkajúcej sa porušenia osobného dobra).
   Na realizáciu verejnoprávnych povinností (napr. daňových) v súvislosti s uzatvorením dohody o poskytovaní služieb podľa Podmienok. Ide o realizáciu povinností Správcu údajov na základe platnej legislatívy. Článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR Kým neuplynie premlčacia lehota verejnoprávnych záväzkov (okrem iného daňových).
   Na zaistenie bezpečnosti Služby. Ide okrem iného o predchádzanie neoprávneným prístupom ku komunikačnej sieti a šíreniu škodlivých kódov, o prerušovanie útokov typu „odmietnutie služby“ a predchádzanie poškodeniu počítačových systémov a komunikačných systémov. Článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR Až kým nebude podaná účinná námietka (pozri nižšie) alebo až kým neuplynie premlčacia lehota vzájomných požiadaviek a nárokov, napr. v súvislosti s porušením bezpečnostných pravidiel v rámci Služby –> podľa toho, ktorá udalosť nastane ako prvá.
   Na realizáciu štatistických analýz vrátane finančných, pričom výsledky týchto prieskumov sa využívajú na zlepšovanie služieb poskytovaných Správcom údajov. Analýza sa robí ručne. Cieľom analýzy je identifikácia transakcií, v rámci ktorých sa porušila dohoda (bez zámeru úhrady), na účely vymáhania práv Správcom údajov. Článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR Až kým nebude podaná účinná námietka alebo až kým neuplynie premlčacia lehota vzájomných požiadaviek a nárokov, napr. v súvislosti s porušením bezpečnostných pravidiel v rámci Služby –> podľa toho, ktorá udalosť nastane ako prvá.
   Na posielanie informačného letáka. V tomto prípade budete vyzvaný o vyjadrenie dodatočného súhlasu a uvedenie e-mailovej adresy. Použijú sa osobné údaje získané prostredníctvom vášho účtu, tzn. počas realizácie transakcie a vykonávania Služby a počas tohto obdobia. Uvedený cieľ sa môže realizovať aj zobrazovaním personalizovanej reklamy na základe profilovania. Profilovanie podľa GDPR označuje ľubovoľnú formu automatického spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na využívaní osobných údajov na hodnotenie niektorých osobných charakteristík fyzickej osoby, predovšetkým na vykonávanie analýz a prognóz aspektov, ktoré sa týkajú efektov činnosti tejto fyzickej osoby, jej ekonomickej situácie, zdravia, individuálnych preferencií, záujmov, dôveryhodnosti, správania, polohy alebo premiestňovania sa. Článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR Kým sa súhlas nezruší a po zrušení súhlasu výhradne na obhajobu voči požiadavkám a nárokom (do okamihu uplynutia premlčacej lehoty týkajúcej sa porušenia osobného dobra).
   Na posielanie „informácií o akciových cenách“. V tomto prípade vás vyzveme na vyjadrenie dodatočného súhlasu a uvedenie e-mailovej adresy. Použijú sa osobné údaje získané prostredníctvom vášho účtu, tzn. počas realizácie transakcie a vykonávania Služby a počas tohto obdobia. Uvedený cieľ sa môže realizovať aj zobrazovaním personalizovanej reklamy na základe profilovania. Profilovanie podľa GDPR označuje ľubovoľnú formu automatického spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na využívaní osobných údajov na hodnotenie niektorých osobných charakteristík fyzickej osoby, predovšetkým na vykonávanie analýz a prognóz aspektov, ktoré sa týkajú efektov činnosti tejto fyzickej osoby, jej ekonomickej situácie, zdravia, individuálnych preferencií, záujmov, dôveryhodnosti, správania, polohy alebo premiestňovania sa. Článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR Kým sa súhlas nezruší a po zrušení súhlasu výhradne na obhajobu voči požiadavkám a nárokom (do okamihu uplynutia premlčacej lehoty týkajúcej sa porušenia osobného dobra).
   Na zobrazovanie tzn. web push. V tomto prípade budete vyzvaný na vyjadrenie dodatočného súhlasu. Pri web push sa v adrese prehliadača zobrazí informácia s otázkou, či Používateľ vyjadruje súhlas na prijímanie upozornení typu web push. Používateľ môže s takým spôsobom upozorňovania súhlasiť alebo ho môže odmietnuť. Obsah upozornení vytvára daný webový prehliadač bez možnosti zásahu. Článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR Kým sa súhlas nezruší a po zrušení súhlasu výhradne na obhajobu voči požiadavkám a nárokom (do okamihu uplynutia premlčacej lehoty týkajúcej sa porušenia osobného dobra).
   Na geolokačné účely na potreby prezentácie personalizovanej reklamy. V tomto prípade budete vyzvaný na vyjadrenie dodatočného súhlasu. Článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR Kým sa súhlas nezruší a po zrušení súhlasu výhradne na obhajobu voči požiadavkám a nárokom (do okamihu uplynutia premlčacej lehoty týkajúcej sa porušenia osobného dobra).
   Na vykonávanie povinností, ktoré súvisia s realizáciou práv podľa GDPR. V tomto prípade sa budú údaje spracovávať výhradne v rozsahu nevyhnutnom na identifikáciu a overenie identity žiadajúcej osoby. Článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR Na obhajobu voči nárokom do okamihu uplynutia premlčacej lehoty týkajúcej sa porušenia osobného dobra.
   Na účely vymáhania, určenia alebo obhajoby voči požiadavkám a nárokom, ktoré súvisia s:
   - vykonávaním Služby podľa Podmienok (vrátane posudzovania reklamácií);
   - vykonávaním povinností vyplývajúcich z predpisov GDPR (na dokázanie zhody s predpismi (legálnosti).
   V tomto prípade sa budú údaje spracovávať výhradne v rozsahu nevyhnutnom na vymáhanie, určenie alebo obhajobu voči požiadavkám a nárokom. Článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR Počas premlčacej lehoty týkajúcej sa tak požiadaviek a nárokov voči Správcovi údajov, ako aj požiadaviek a nárokov Správcu údajov.
   Archivovanie a spracovávanie otázok v rámci služby eSky Assistant. Spracovanie osobných údajov je potrebné k overeniu často kladených otázok a prispieva tiež k poskytovaniu vylepšených služieb, vrátane aktualizovaných odpovedí na často kladené otázky. Článok 6 odsek 1 písm. b) a článok 6 odsek 1 písm. f) (s ohľadom na vylepšenie kvality poskytovaných služieb v súlade s informáciami, ktoré poskytnú zákazníci). Počas doby plynutia služby a do uplynutia premlčacej lehoty. Ak sa ale platnosť zmluvy neskončila a služba nebola poskytnutá v súlade s dohodnutými podmienkami, údaje budú archivované a nepoužijú sa na iné účely ako tie, ktoré súvisia s podaním, uplatňovaním alebo obhajovaním protinárokov.
   Uzatvorenie zmluvy so Správcom Meno, priezvisko, kontaktné údaje, pozícia a údaje o objednávke zamestnanca/spolupracovníka/člena predstavenstva spoločnosti, s ktorou bola uzatvorená zmluva, budú spracované za účelom realizácie objednávky. Takisto budú použité na daňové účely a zabezpečenie nárokov pri zachovaní práv stanovených v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
   Obchodné rozhovory so zamestnancami môžu byť nahrávané s cieľom overiť správnosť podávaných informácií a kvalitu poskytovaných služieb.
   článok. 6, odsek 1, písmeno b), c), a f) GDPR Údaje sa archivujú a nepoužívajú po dobu poskytovania služby a do obmedzenia obojstranných nárokov s výnimkou prípadov, kedy sa zmluva neuzatvorí a služba nie je poskytnutá v súlade s platnými predpismi alebo po ukončení služby. Výnimku tvorí použitie údajov na vyšetrovanie, obhajobu, ochranu dobrého mena alebo spoločnosti ako takej, alebo stanovenie vzájomných nárokov.
  8. Ak sa vaše osobné údaje budú spracovávať na základe súhlasu, môžete ho kedykoľvek zrušiť. Súhlas môžete zrušiť v sídle Správcu údajov alebo prostredníctvom príslušného formulára na webovej stránke www.esky.sk (záložka Kontakt). Zrušenie súhlasu neovplyvňuje legálnosť spracovania údajov, ktoré prebiehalo do momentu zrušenia súhlasu. V prípade zrušenia súhlasu Správca údajov stanoví, či je spracovávanie osobných údajov aj naďalej opodstatnené a legálne. V takomto prípade môže byť ďalšie spracovávanie údajov potrebné na obhajobu voči požiadavkám (napr. vykázaním, že právo na zrušenie súhlasu bolo splnené) a iba v rozsahu nevyhnutnom na tento cieľ.
  9. Pripomíname, že vždy, keď sa budú osobné údaje spracovávať na základe článku 6 ods. 1 písmena f) GDPR (pozri vyššie), tzn. v prípade tzv. opodstatneného záujmu Správcu údajov, môžete kedykoľvek podať námietku – z príčin súvisiacich so špeciálnou situáciou – voči spracovávaniu osobných údajov. Po podaní námietky Správca údajov už nebude môcť spracovávať dané osobné údaje, ibaže dokáže, že existujú vážne právne opodstatnené dôvody na ich spracovávanie, nadradené záujmom, právam a slobode osoby, ktorej sa dané údaje týkajú, alebo dôvody na určenie, vymáhanie alebo obhajobu voči požiadavkám a nárokom.

   Čo je podstatné, v prípade spracovávania osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písmena f) GDPR (pozri vyššie) na účely marketingu služieb eSky nie je potrebné zdôvodňovať podanie námietky špeciálnou situáciou a po podaní námietky Správca údajov už nebude môcť spracovávať osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písmena f) GDPR na účely marketingu služieb eSky v rozsahu, v akom sa tieto údaje na tento účel spracovávali.

   Námietku môžete podať v sídle Správcu údajov alebo prostredníctvom príslušného formulára na webovej stránke www.esky.sk (záložka Kontakt).
  10. Okrem práva na zrušenie súhlasu a podanie námietky máte právo na prístup k svojim údajom vrátane práva získať kópiu týchto údajov, právo na prenesenie týchto údajov, právo na opravu alebo odstránenie týchto údajov, právo obmedziť spracúvanie týchto údajov, ako aj právo na to, aby ste nepodliehali rozhodnutiu založenom výhradne na automatickom spracovávaní vrátane profilovania a spôsobujúcom právne následky alebo na ne vplývajúcim podobným spôsobom.
   Uvedené práva si môžete uplatniť v sídle Správcu údajov alebo prostredníctvom príslušného formulára na webovej stránke www.esky.sk (záložka Kontakt).
   Údaje môžete opraviť aj po prihlásení na svoj účet.
   Kedykoľvek po prihlásení do Vášho účtu môžete svoj účet odstrániť podľa Podmienok alebo podaním príslušnej žiadosti v sídle Správcu údajov alebo prostredníctvom príslušného formulára na webovej stránke www.esky.sk (záložka Kontakt).
  11. Osobné údaje budeme získavať priamo od vás (cez používateľský účet, pri uzatváraní transakcií ap.). Údaje sa môžu získavať z iných zdrojov výhradne na poskytovanie Služby. Ide o informácie od subjektov, ktoré realizujú Službu, ktorú ste si objednali (letecké spoločnosti, hotely a pod.). Rozsah údajov bude zahŕňať výhradne informácie nevyhnutné na potvrdenie úhrady objednávky.
  12. Poskytnutie osobných údajov je vždy dobrovoľné, avšak je nevyhnutné na realizáciu uvedených cieľov.
  13. Osobné údaje spracovávané na účely poskytovania Služby podľa Podmienok sú sprístupnené subjektom (vrátane subdodávateľov), ktoré poskytujú Službu vybranú Používateľom, napr. leteckým spoločnostiam, hotelom, poisťovniam, platobným ústavom, GDS (Global Distribution System) ap. Bez ohľadu na cieľ spracovania osobných údajov môžu mať prístup k vašim osobným údajom výhradne oprávnení zamestnanci a subdodávatelia Správcu údajov, s ktorými Správca údajov uzatvoril príslušné dohody o zverení údajov (v prípade, že chcete získať podrobné informácie, skontaktujte sa s Inšpektorom ochrany osobných údajov).
 3. ZÁSADY OCHRANY OSBNÝCH ÚDAJOV – PRINCÍPY SPRACOVANIA ÚDAJOV OSTATNÝCH POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB

  1. Sociálne siete. Táto stránka používa pluginy sociálnych sietí nasledujúcich dodávateľov:
   • Tieto pluginy zvyčajne zbierajú dáta od Užívateľa a odosielajú ich na server príslušného poskytovateľa. Kliknutie na príslušný symbol spustí tento plugin a je tiež vyjadrením súhlasu s transferom dát príslušnému poskytovateľovi. Právny základ používania pluginov: GDPR, čl. 6.1. a) a f)
   • Spomenuté pluginy tiež zhromažďujú osobné údaje, napríklad IP adresy Užívateľov, a posielajú ich na server príslušného poskytovateľa, kde sa tieto údaje ukladajú. Keď Užívateľ navštívi príslušný web, aktivovaný plugin nakonfiguruje súbor cookie s jedinečným identifikátorom. Toto poskytovateľovi umožní identifikovať profily správania Užívateľa na webovej stránke. Ak je Užívateľ súčasťou sociálnej siete daného poskytovateľa a počas návštevy web stránky sa do tejto sociálnej siete prihlási, môžu sa dáta a informácie o návšteve web stránky určitým spôsobom prepojiť s profilom Užívateľa na sociálnej sieti. Viac informácií o rozsahu a účele spracovania údajov, ako aj o právach a možnostiach nastavenia ochrany, nájdete v pravidlách poskytovateľa služby uvedených vyššie.
   • Okrem toho môže poskytovateľ služby posielať správy osobám, ktoré s touto možnosťou súhlasili a/alebo ak je to potrebné pri poskytovaní služieb s využitím mailingových nástrojov spoločnosti iPresso (Encja.com SA, Ceglana 4, 40-514 Katovice, Poľsko) na základe stanovených podmienok, uvedených na stránke https://www.ipresso.com/privacy-policy.
  2. Webová stránka môže Užívateľovi poskytnúť možnosť registrácie a prihlásenia sa prostredníctvom účtu na sociálnej sieti Facebook. Ak sa Užívateľ zaregistruje prostredníctvom Facebooku, sociálna sieť Facebook požiada o povolenie zdieľať isté údaje z účtu Užívateľa na Facebooku. Môže ísť o meno a e-mailovú adresu Užívateľa, pomocou ktorých sa overí identita a pohlavie Užívateľa. Údaje môžu obsahovať aj všeobecné informácie o polohe Užívateľa, link profilu na Facebooku, údaje o časovom pásme, dátum narodenia, profilovú fotografiu, informácie o lajkoch či zoznam Užívateľových priateľov.
   Tieto údaje bude Facebook zhromažďovať a odosielať v súlade s firemnými pravidlami nakladania s dátami. Tieto údaje budú použité na dotvorenie, zdieľanie a prispôsobenie Užívateľovho účtu. Právny základ: GDPR, čl. 6.1. a), b) a f). Užívateľ môže kontrolovať tok prenášaných dát z Facebooku prostredníctvom nastavenia ochrany osobných údajov na Facebooku.
   Ak sa Užívateľ zaregistruje prostredníctvom Facebooku, jeho účet bude automaticky prepojený s jeho účtom na Facebooku.
  3. V prípade prihlásenia prostredníctvom sociálnych médií sa použijú tieto údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, verejne dostupné informácie - tieto údaje sa použijú na prístup/prihlásenie k službe (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Tieto údaje je možné vymazať: vymazaním účtu, použitím alternatívneho spôsobu prihlásenia alebo priamym kontaktom s SPOÚ: e-mail: iod@esky.com.
  4. Analýza Užívateľovho správania na webových stránkach
   • Google Analytics

    Táto webová stránka používa na analýzu webových stránok službu Google Analytics, ktorú prevádzkuje Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Nástroj umožňuje pracovať s rôznorodými údajmi a analyzovať kroky Užívateľa na webovej stránke (používajú sa tiež služby Firebase a Optimize).

    Google použije tieto informácie, na základe žiadosti prevádzkovateľa webovej stránky, na vyhodnotenie spôsobu, akým Užívateľ používa webovú stránku. Na základe tohto je možné zostaviť správy o aktivite Užívateľov na stránke a poskytovať ďalšie webové a internetové služby prevádzkovateľovi webovej stránky. Spracovanie údajov na tieto účely spočíva v oprávnenom záujme prevádzkovateľa webovej stránky. Právny základ pre používanie služby Google Analytics: GDPR, čl. 6.1. f). Viac informácií o podmienkach používania tejto služby a ochrane údajov môžete nájsť na stránke: https://www.google.com/analytics/terms/ a https://policies.google.com/?hl=sk.

    Užívateľ môže zabrániť ukladaniu súborov cookies výberom vhodných nastavení vo svojom prehliadači. V tomto prípade však Užívateľ nebude môcť naplno využiť všetky výhody a funkcie webovej stránky. Je tiež možné zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní a spracovávaní údajov generovaných súbormi cookies a údajov, ktoré sa týkajú vášho používania webovej stránky (vrátane IP adresy), stiahnutím a nainštalovaním prídavného doplnku, dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Pre príslušné nastavenie cookies, prosím, kliknite sem. V prípade mobilných zariadení sú vyššie opísané funkcie implementované prostredníctvom Firebase na základe stanovených podmienok: https://firebase.google.com/support/privacy.

   • Google Ads a sledovanie konverzií

    Aby sme mohli navrhnúť služby dokonale zodpovedajúce očakávaniam Užívateľov, náš web využíva službu Google Ads a funkciu sledovania konverzií, na základe ktorých dokážeme naše online reklamy dokonale prispôsobiť a presne zacieliť vzhľadom na záujmy a polohu našich Užívateľov. Možnosť anonymizácie IP adries riadi na základe interného nastavenie Google Tag Manager. Toto nastavenie je nakonfigurované tak, aby spĺňalo podmienky vyžadované zákonom. Reklamy sa zobrazujú na základe vyhľadávacích dopytov na stránkach, ktoré sú súčasťou Google Display Network. Užívateľ si pomocou nastavenímôže vybrať typ reklám, ktoré sa mu budú alebo nebudú zobrazovať. Je tiež možné deaktivovať cookies tretích strán využitím opt-out nástroja, ktorý poskytuje Network Advertising Initiative.

    Ak nechcete dostávať žiadne personalizované reklamy, môžete zrušiť ich zobrazovanie v sekcii Google Nastavenia reklám (Google ad settings page).

    Viac o tom, ako spoločnosť Google využíva súbory cookies, sa dozviete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

   • Hotjar

    Údaje zozbierané a uložené na tejto stránke sa používajú na optimalizáciu jej prevádzky. Tá sa vykonáva pomocou technológií spoločnosti Hotjar Ltd. (https://www.hotjar.com). Tieto údaje môžu byť použité na generovanie profilov Užívateľov s využitím pseudonymov. Na tento účel môžu byť použité aj súbory cookies. Údaje zozbierané pomocou technológie spoločnosti Hotjar sa nepoužívajú na identifikáciu identity Užívateľa – návštevníka tejto stránky a nebudú sa kombinovať s osobnými údajmi Užívateľa používajúceho pseudonym, pokiaľ s tým tento nesúhlasí. Užívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zhromažďovaním údajov o Užívateľoch z webov, ktoré túto technológiu využívajú. Ak chcete tak učiniť, prejdite na stránku https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out a kliknite na „Disable Hotjar” (zakázať službu Hotjar) alebo vo svojom prehliadači zvoľte možnosť „do not track” (nesledovať).

   • Criteo

    Pomocou technológie Criteo (ktorú poskytuje spoločnosť Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 Mníchov a/alebo Criteo Group, Address: 32 Rue Blanche, 75009 Paríž, Francúzsko) sa zhromažďujú informácie o správaní sa Užívateľov v súvislosti s prehliadaním webových stránok a online obsahu poskytovateľa služieb, pričom dochádza aj k vytváraniu súborov cookies (výlučne v anonymizovanej podobe). Uvedené sa využíva na marketingové účely. Spoločnosť Criteo tak môže analyzovať správanie Užívateľov súvisiace s prezeranými webovými stránkami a na základe zistených poznatkov môže Užívateľom pri návšteve iných webových stránok zobrazovať relevantnú reklamu a odporúčania na konkrétne produkty v podobe reklamných bannerov. Údaje zozbierané spoločnosťou Criteo sa použijú výhradne na vylepšenie reklamného obsahu. Na každom zobrazenom bannery sa nachádza písmeno „i” (informácie). Ak Užívateľ klikne na toto písmenko, objaví sa stránka s vysvetlením fungovania systému a možnosťou jeho zrušenia. Kliknutím na „opt-out” dôjde k nastaveniu súboru cookie s informáciami o zrušení, vďaka čomu sa tento banner opätovne nezobrazí. Tieto údaje nebudú použité žiadnym iným spôsobom ani nebudú poskytnuté tretím stranám. Ďalšie informácie o spoločnosti Criteo a anonymnej analýze správania Užívateľov pri prehliadaní stránok nájdete na webe https://www.criteo.com/privacy/.

   • RTB House

    Využitím technológie RTB House (ktorú poskytuje RTB House SA, Złota 61/101, 00-819 Varšava, Poľsko) sa zhromažďujú údaje o správaní sa Užívateľov pri prehliadaní webových stránok a online obsahu, pričom tieto údaje sa využívajú na marketingové účely. To spoločnosti RTB House umožňuje analyzovať správanie Užívateľov pri prezeraní webových stránok a zobrazovať odporúčania vo forme reklamných bannerov s produktmi pri návšteve webových stránok. Kliknutím na možnosť „opt-out” sa nastaví súbor cookie s informáciami o zrušení, čo zabráni opätovnému zobrazeniu konkrétnej bannerovej reklamy. Tieto údaje nebudú použité iným spôsobom ani poskytnuté tretím stranám. Ďalšie informácie o RTB House a analýze správania Užívateľov pri prehliadaní webových stránok získate na adrese https://www.rtbhouse.com/privacy-center/.

   • Adara

    Technológia Adara (ktorú poskytuje Adara, Inc., ďalej len ako „Adara“, so sídlom na 2625 Middlefield Road #827, Palo Alto, CA 94306, USA) zhromažďuje informácie o správaní Užívateľa v súvislosti s prezeraním webových stránok a online obsahu za účelom ich použitia na marketingové účely. Táto umožňuje analyzovať správanie Užívateľa v súvislosti s prezeranými webovými stránkami a zobrazovať odporúčané produkty vo forme reklamných bannerov pri návšteve webovej stránky. Kliknutím na „opt-out“ (zrušenie, odhlásenie) sa aktivuje súbor cookie s informáciami o zrušení, čo v budúcnosti zabráni zobrazovaniu vyššie uvedených bannerov. Tieto údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám. Viac informácií, napríklad o možnosti ako vyjadriť nesúhlas s anonymnou analýzou užívateľského správania na webovej stránke, nájdete na stránke https://adara.com/privacy-promise/.

  5. Spracovanie platby

   • Aby bolo možné uskutočniť platby platobnou kartou, budú údaje prevedené na:
   • ADYEN BV Simon Carmiggeltstraat 6-50, Amsterdam, P.O. Box 10095, 1001 EB AMSTERDAM, Holandsko
   • https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy
   • alebo
   • CHECKOUT LTD,so sídlom na adrese 54 Portland Place, Londýn W1B 1DY, Spojené kráľovstvo, registrovaná Financial Conduct Authority (“FCA”) ako elektronická peňažná inštitúcia pod číslom 900816;
   • a
   • CHECKOUT TECHNOLOGY LTDso sídlom na adrese Trident chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy.
   • https://www.checkout.com/legal/privacy-policy
   • Uvedené subjekty použijú dáta na vykonanie transakcie uzavretej prostredníctvom našej webovej stránky, aby bolo umožnené smerovanie transakcií do jednej alebo viacerých prijímacích platobných sietí, napr.:
    • Technický príjem informácií týkajúcich sa stavu transakcií,
    • Reportovanie informácií vrátane informácií týkajúcich sa transakcií, poplatkov za služby, vrátenia transakcií, refundácií, sporov atď.,
    • Tokenizačné služby,
    • Preverovanie podvodov a manažment rizík,
    • Podpora technickej integrácie.
   • Prenos údajov v súvislosti s transakciami a kartami je nevyhnutnou súčasťou procesu poskytovania služieb platených platobnou kartou.
  6. Transakčné služby a Kontaktné Centrum
   • V prípade potreby viesť konverzáciu v iných jazykoch ako jazykoch, ktoré sú dostupné v čase nevyhnutnom pre efektívne spracovanie a realizáciu transakčnej služby (ako napríklad anglický jazyk), je možné presmerovať hovor na externého poskytovateľa služby Kontaktného centra.: IGT Solutions Private Limited, spoločnosť založená a pôsobiaca v rámci legislatívy Indickej republiky, ktorá má sídlo na adrese Unit No. 1,Ground Floor, A Wing, Business @ Mantri Survey No. 197/2+4 to 7B, LohegaonNagar Road, Pune, Maharashtra – 411014, India. Prevádzkovateľ Kontaktného Centra spracúva údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, t.j. na území Indie. Spracovanie aj prenos údajov sa vykonáva v súlade s bezpečnostnými pravidlami, to znamená po podpise zmluvy o poverení so štandardnými zmluvnými doložkami a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a zásadami Prevádzkovateľa, ktoré sú dostupné na stránke: https://www.igtsolutions.com/policies/. Poskytovanie údajov je dobrovoľné, no nevyhnutné na plnenie zmluvy.
  7. Prieskum spokojnosti so službami
   • V prípade, že používateľ súhlasí s hodnotením kvality služby, môže byť presmerovaný na externý prieskumný nástroj. Tento nástroj analyzuje informácie poskytnuté Používateľom s cieľom zlepšiť kvalitu služby. Prenos údajov je dobrovoľný a vykonáva sa v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a zásadami poskytovateľa služieb, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/. Vyššie uvedený nástroj zaznamenáva iba IP adresu. Neukladá žiadne osobné ani kontaktné údaje Používateľa.